direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 PROCEDURE, OVERLEG EN PLANSTUKKEN
Plan: Pauwweg 5 Oirlo
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10018-on01

Hoofdstuk 9 PROCEDURE, OVERLEG EN PLANSTUKKEN

9.1 Procedure

De gemeenteraad of B&W (indien de bevoegdheid aan B&W is gedelegeerd) kan ten behoeve van de verwezenlijking van onderhavig plan een projectbesluit nemen. Het ontwerp-projectbesluit zal samen met de ontwerp-bouwvergunning (fase 1) ter inzage gelegd worden. Het projectbesluit bevat een goede ruimtelijke onderbouwing van het project.

Op de voorbereiding van een projectbesluit omtrent ontheffing (projectbesluit) op grond van artikel 3.11 Wro is afdeling 3.4 Awb van toepassing, met dien verstande dat :

  • de kennisgeving, bedoeld in art 3:12 van die wet, tevens in de Staatscourant wordt geplaatst en voorts langs elektronische weg geschiedt, en het ontwerp met de hierbij behorende stukken langs elektronische weg wordt beschikbaar gesteld;
  • de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelijktijdig met de daar bedoelde plaatsing lang de elektronische weg wordt toegezonden aan de diensten van het Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het besluit in het geding zijn, aan de betrokken waterschapsbesturen en aan de besturen van bij het besluit een belang hebbende gemeente;
  • kennisgeving tevens geschiedt aan diegenen die in de kadastrale registratie staan vermeld als eigenaar van de in de ontwerpbesluiten begrepen gronden of als beperkt gerechtigde op die gronden;
  • door een ieder zienswijzen omtrent de ontwerpbesluiten naar voren kunnen worden gebracht;
  • binnen 12 weken na de termijn van terinzageligging wordt beslist omtrent vaststelling van het projectbesluit.
  • Tot een afwijzing besluit de gemeenteraad zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag

9.2 Planstukken

Ten behoeve van het projectbesluit gaat de onderhavige ruimtelijke onderbouwing vergezeld van een verbeelding. De bijbehorende voorschriften zijn niet opgenomen omdat de gemeente Venray momenteel bezig met de voorbereiding van een nieuwe Bestemmingsplan. De voorschriften behorende bij de bestemming ‘Wonen’ zullen overeenkomstig van toepassing zijn. De verbeelding is openomen in bijlage 6.