direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 INTEGRALE AFWEGING
Plan: Pauwweg 5 Oirlo
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10018-on01

Hoofdstuk 5 INTEGRALE AFWEGING

5.1 Stedenbouwkundige inpassing

Bij onderhavig initiatief is geen sprake van nieuwbouw van woningen. Enkel wordt een hergebruik van bestaande bebouwing nagestreefd. Bij het hergebruik is van belang dat de woningen voldoen aan de planregels zoals opgesteld in het bestemmingsplan. De beide woningen, zoals voorgesteld, voldoen aan de planregels zoals opgesteld in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray.

Derhalve is stedenbouwkundige inpassing in deze niet van toepassing. Dit blijkt evenzeer uit het bestaande provinciale beleid waar geen extra inpassingsmaatregelen nodig zijn.

5.2 Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) is bij onderhavig initiatief niet van toepassing omdat het initiatief gaat over het hergebruik van bestaande bebouwing, niet over nieuwbouw.

5.3 Duurzame (steden)bouw

Aangezien sprake is van bestaande bebouwing is dit onderdeel niet van toepassing.

5.4 Beeldkwaliteit

In onderhavige situatie is sprake van bestaande bebouwing welke bij de oprichting reeds getoetst zijn aan de welstandscriteria. Door het hergebruik zal een interne verbouwing plaatsvinden (dus geen herbouw van het hoofdgebouw). Hiertoe is een reeds een welstandstoets ingediend bij de gemeente Venray. De welstandstoets is door de gemeente positief beoordeeld (bijlage 1).

5.5 Limburgs Kwaliteitsmenu

In onderhavige situatie is géén sprake van uitbreiding van bebouwing of nieuwvestiging. Splitsing van voormalige boerderijen zijn in het Limburgs Kwaliteitsmenu expliciet uitgezonderd van het realiseren van ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Dit neemt niet weg dat geen kwaliteitsverbetering zal optreden. Enerzijds wordt gegarandeerd dat de architectonische vormgeving en het agrarische karakter behouden blijven. De overtollige bijgebouwen op het perceel worden voor de definitieve splitsing gesloopt waarbij enkel een garage (max 250 m3) teruggebouwd wordt. Dit levert op alsnog een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op.

5.6 Ontwikkelingsplanologie

Omdat de ontwikkeling voldoet aan de ontheffingsbevoegdheid in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied kan de gemeente medewerking verlenen aan de gewenste ontwikkeling ondanks dat deze niet primair past binnen het bestemmingsplan.

5.7 Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden op grond waarvan de gemeente bevoegd gezag is geworden wat betreft archeologie. Op grond van artikel 41a van de Monumentenwet 1988 zijn projecten met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 uitgezonderd van archeologisch vooronderzoek. Onderhavig locatie is gelegen in het gebied met hoge archeologische verwachtingswaarden. Omdat er geen bodemingrepen plaatsvinden, zal echter geen inventariserend veldonderzoek noodzakelijk zijn. De ruimtelijke procedure heeft namelijk betrekking op de woningsplitsing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.PRB10018-on01_0004.png"

5.8 Kabels en leidingen

Binnen het projectgebied zijn geen kabels of leidingen gelegen die een zodanige bescherming behoeven dat zij voorzien zijn van een beschermingszone. In de directe nabijheid van het projectgebied zijn eveneens geen buisleidingen gelegen die voorzien zijn van een beschermingszone, waarbij in het kader van dit project rekening mee dient te worden gehouden. Voor het overige wordt kortheidshalve verwezen naar het hoofdstuk over ‘Externe veiligheid’.

5.9 Verkeer en parkeren

Voor verkeer en parkeren is de “toetssteen verkeer, parkeren en openbare verlichting’vastgesteld. Onderhavig initiatief leidt echter niet tot extra behoefte aan parkeervoorzieningen. Het verkeer neemt namelijk marginaal toe door het hergebruik van de bestaande bebouwing. Dagelijks zal gemiddeld sprake zijn van 2 afvoerbewegingen en 2 aanvoerbewegingen. Op de huidige locatie zal voorzien worden in voldoende parkeergelegenheid, hiervoor is voldoende ruimte aanwezig. De bereikbaarheid van de locatie is goed te nomen. Via de Hoogriebroekseweg wordt direct aangesloten op de N 553 Horsterweg/Venrayseweg welke aansluit op de Rijksweg A73 (zuidelijke richting). Via de Witte Vennenweg en de N 270 Deurneseweg kan aangesloten worden op de Rijksweg A73 (noordelijke richting).