direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 GEMEENTELIJK BELEID
Plan: Pauwweg 5 Oirlo
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10018-on01

Hoofdstuk 3 GEMEENTELIJK BELEID

3.1 Planologische situatie

Bestemmingsplan buitengebied 1981

De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Venray. De projectlocatie is in dit plan aangeduid als ‘Agrarisch gebied met vrije vestiging (AG-V)’. De gronden zijn bestemd voor agrarische productiedoeleinden. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Binnen deze bestemming zijn géén vrijstellings- danwel wijzigingsbevoegdheden aanwezig waardoor de geplande ontwikkeling kan plaatsvinden. Derhalve dient in het kader van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluitprocedure gevolgd te worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.PRB10018-on01_0001.png"

Ontwerp bestemmingsplan buitengebied 2009

De locatie is binnen het ontwerp bestemmingsplan gelegen binnen de bestemming

‘Wonen’.

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor burgerwoningen met de daarbij behorende bijgebouwen en bouwwerken. Het splitsen van woningen is gedefinieerd als strijdig gebruik.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen en splitsing van voormalige boerderijen in twee volwaardige woningen toestaan, onder de volgende voorwaarden:

1. de architectonische vormgeving en het agrarische karakter mogen niet wezenlijk

worden aangetast;

2. het bestaande grondoppervlak mag niet worden vergroot;

3. de inhoud van het hoofdgebouw dient in totaal minimaal 1000 m3 te bedragen;

4. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;

5. splitsing in combinatie met herbouw van (een deel) van het hoofdgebouw is niet

toegestaan.

Op basis van deze ontheffingsbevoegdheid wil initiatiefnemer het project mogelijk maken. Dit kan door het volgen van een projectbesluitprocedure.

Ten tijde van het principeverzoek waarmee door de gemeente Venray is ingestemd was sprake van een splitsingsregeling waarbij overtollige bijgebouwen gesloopt diende te worden waarbij per woning maximaal 250 m3 aan vrijstaande bijgebouwen mag blijven staan of worden teruggebouwd. Hieraan wordt invulling gegeven.

Samengevat

De gewenste ontwikkeling kan mogelijk gemaakt worden door het nemen van een zelfstandig projectbesluit waarbij de voormalige boerderij gesplitst kan worden in twee volwaardige woningen.