direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 INLEIDING
Plan: Pauwweg 5 Oirlo
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10018-on01

Hoofdstuk 1 INLEIDING

De voorliggende onderbouwing is opgesteld in verband met het voornemen van de heer Klomp om aan de Pauwweg 5 te Oirlo een bestaande woning te splitsen in twee woningen. De woning betreft een voormalige langgevelboerderij. In deze ruimtelijke onderbouwing komen alle relevante aspecten aan de orde op basis waarvan beoordeeld kan worden of het initiatief voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke onderbouwing. Doel van deze ruimtelijke onderbouwing is derhalve het inzichtelijk maken dat het voorliggende initiatief op die locatie toelaatbaar en aanvaardbaar is.

Ruimtelijke Onderbouwing

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en gevolgen van het betreffende project dient

in de ruimtelijke onderbouwing aandacht besteed te worden aan de volgende aspecten:

  • 1. Een beschrijving van het projectgebied;
  • 2. De geldende planologische situatie;
  • 3. De toetsing aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk/regionaal beleid;
  • 4. Duurzame stedenbouw/duurzaam bouwen;
  • 5. De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving;
  • 6. Een verantwoording van de economische uitvoerbaarheid.
  • 7. Toetsing aan milieuregelgeving
  • 8. Flora en Fauna wet
  • 9. Archeologie
  • 10. Waterparagraaf

Afhankelijk van de aard en omvang van het project, de mate van ingrijpendheid, de

actualiteit van het gemeentelijk ruimtelijk beleid en de relevantie voor het ruimtelijk

beleid van de andere overheden, zal de onderbouwing van de verschillende aspecten

uitgebreid of minder uitgebreid zijn.