direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 CONCLUSIES
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

Hoofdstuk 9 CONCLUSIES

Het project behelst het realiseren van 5 logiesverblijven voor maximaal 5 grooms en stagiaires in een (deel van een) bestaand bedrijfsgebouw. Omdat het vigerende bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt deze activiteiten toe te staan, dient via een projectbesluit (artikel 3.10 Wro) het initiatief mogelijk gemaakt te worden. Voor de voorgenomen aanpassing is reeds een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Venray. Het onderhavige rapport voorziet in de ruimtelijke onderbouwing van het voornemen.

Het plan voldoet niet aan het vigerende gemeentelijke beleid. De gemeente heeft op 16 november 2009 (kenmerk ba090295) te kennen gegeven medewerking aan het onderhavige initiatief te willen verlenen.

Verder is het project niet strijdig met rijks of provinciaal beleid en zijn er voor het overige geen belemmeringen aanwezig voor het realiseren van het onderhavige project.