direct naar inhoud van 7.1 Grexwet
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

7.1 Grexwet

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De Grondexploitatiewet is een onderdeel van de Wro. In de Grondexploitatiewet is een nieuwe regeling opgenomen ten aanzien van onder andere het kostenverhaal, de binnenplanse verevening en de te stellen locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie.

De gemeente kan de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen op de initiatiefnemer verhalen op verschillende manieren. De gemeente kan direct voor het publiekrechtelijke spoor kiezen in de vorm van het vaststellen van een exploitatieplan en kostenverhaal via de bouwvergunning. Een gemeente en een particuliere eigenaar zijn op grond van de wet niet verplicht om met elkaar te onderhandelen voordat het exploitatieplan wordt vastgesteld. Toch kiezen de gemeente en de particuliere eigenaar vaak de weg van de anterieure overeenkomst.

Omdat er in de onderhavige situatie geen sprake is van het realiseren van een nieuw gebouw, zijn de bepalingen uit de grexwet op het onderhavige initiatief niet van toepassing. E.e.a. is afgestemd met mevrouw Weijers van de gemeente Venray.