direct naar inhoud van 3.3 De ruimte benut
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

3.3 De ruimte benut

In de Ruimte Benut geeft de gemeente invulling aan ontwikkelingsplanologie. Dit betekent dat het nastreven van doelen uitgangspunt is in plaats van regelen wat er wel en niet mag. Bij het opstellen van de Ruimte Benut is gestreefd naar vereenvoudiging van regels en het stellen van kwalitatieve in plaats van kwantitatieve normen.

In het beleidskader heeft de gemeente doelen geformuleerd waar naar gestreefd wordt. Deze doelen zijn gebaseerd vanuit kwaliteiten van een gebied, zoals beschreven in de landschapsvisie dat onderdeel uitmaakt van het beleidskader. Per landschapstype geeft de gemeente aan wat de kenmerken van deze gebieden zijn, wat de gemeente wil beschermen en welke functies wel of niet een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van het landschapstype.

Aangezien het onderhavige project wordt gerealiseerd in een reeds bestaand gebouw en er bij de totstandkoming van deze bouw al rekening is gehouden met de kwaliteit van de omgeving, wordt aan de kwaliteitseis uit deze nota voldaan.