direct naar inhoud van 3.2 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

3.2 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray

Momenteel heeft de gemeente Venray het bestemmingsplan Buitengebied in procedure. Met ingang van 11 december 2009 heeft het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In het voor-ontwerp bestemmingsplan Buitengebied was voor de onderhavige locatie nog een agrarisch bouwkavel opgenomen. In het ontwerp bestemmingsplan is aan de locatie de bestemming S-MA (Sport- Manege) toegekend. Deze laatste aanduiding bevreemd een beetje, daar er in de onderhavige situatie sprake is van een productiegerichte paardenhouderij. De bestemming S-MA is blijkens de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan bedoeld voor de gebruikersgerichte paardenhouderij.

Zowel uit de brief van 16 november 2009 alsmede na telefonisch overleg met de gemeente Venray is gebleken dat er sprake is van een kennelijke vergissing bij het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan. In de onderhavige situatie is sprake van een agrarisch bedrijf, weshalve een bestemming “Agrarisch” met een specifieke functieaanduiding “agrarisch bedrijf” met de mogelijkheid tot het realiseren van een vrijstaande bedrijfswoning op de bouwkavel meer in de rede ligt.

Binnen de bestemming Agrarisch wordt in het ontwerp bestemmingsplan, onder voorwaarden, de mogelijkheid geboden logiesverblijven te realiseren ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van maximaal 5 stagiaires en grooms. Deze voorwaarden luiden:

  • 1. de niet-agrarische functie blijft ondergeschikt aan het bestaande gebruik van het perceel;
  • 2. de nevenactiviteit past qua aard en omvang in de omgeving;
  • 3. voldaan moet worden aan het gestelde in art 39.3 van het ontwerp bestemmingsplan (BOM+);
  • 4. de activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en mogen niet tot onevenredige verkeersoverlast leiden;
  • 5. bij beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering dient ook het gebruik van gronden en opstallen voor de niet-agrarische activiteiten te worden gestaakt;
  • 6. er sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  • 7. de huisvesting en alle daarbij benodigde voorzieningen mogen enkel plaatsvinden binnen de bestaande bebouwing.

Ad 1. de te realiseren logiesverblijven beslaan slechts een klein gedeelte van de bestaande bedrijfsgebouwen;

Ad 2. doordat het maximale aantal logiesverblijven is vastgelegd en deze in de bestaande gebouwen worden gerealiseerd hebben zij geen uitstraling op de omgeving.

Ad 3. ten behoeve van de vestiging van het agrarische bedrijf is destijds ruim aandacht besteed aan de architectuur van de gebouwen en een bijbehorende beplanting. Beiden zijn inmiddels uitgevoerd en blijkens telefonisch mededeling van de gemeente Venray toereikend bevonden in het licht van het onderstaande initiatief.

Ad 4. Door de realisatie van de logiesverblijven zal er geen extra verkeer worden

aangetrokken. Auto's worden momenteel al uit het zicht op de locatie geparkeerd (aan de achterzijde van het bedrijf in de loods). Dit is ook voor de nieuwe situatie gepland.

Ad 5. De agrarische activiteiten vinden nog gewoon plaats.

Ad 6. omdat de logiesverblijven deel uitmaken van de veehouderij (paardenhouderij), behoeft er enkel rekening gehouden te worden met een vaste afstand gevel stal (van derden) gevel logies verblijf van 25 m en dient de afstand van het emissiepunt (van derden) tot het logiesverblijf minimaal 50 m te bedragen. Binnen deze afstanden bevinden zich geen gevels van stallen of emissiepunten.

Ad 7. de logiesverblijven worden binnen de bestaande gebouwen gerealiseerd.