direct naar inhoud van Artikel 9 Overige regels
Plan: Kempkensberg 4 Ysselsteyn
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10004-va01

Artikel 9 Overige regels

9.1 BOM+ regeling

9.1.1 Basispakket

Wanneer in de regels van dit plan wordt verwezen naar het gestelde in dit artikel worden de volgende eisen gesteld, welke nader zijn geconcretiseerd in het gemeentelijke Ruimtelijk KwaliteitsKader en het Beeldkwaliteitsplan.

 • a. door middel van een inpassingsplan dient de inpassing van de nieuwe bebouwing / verharding te worden gewaarborgd waarbij een en ander is afgestemd op de specifieke omgevingskenmerken zoals landschappelijke inpassing, stedenbouwkundig ontwerp en cultuurhistorische aspecten, en:
 • b. voorzieningen dienen te worden getroffen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek als gevolg van de nieuwe bebouwing / verharding (water en erosieaspecten), zoals infiltratie of retentie.

9.1.2. Basispakket plus

Wanneer in de regels van dit plan wordt verwezen naar dit artikel zullen burgemeester en wethouders binnen het bouwvlak de volgende eisen stellen, welke nader zijn geconcretiseerd in het gemeentelijke Ruimtelijk KwaliteitsKader:

 • c. door middel van een inpassingsplan dient de inpassing van bestaande bebouwing / verharding te worden gewaarborgd, en/of,
 • d. er kunnen eisen gesteld worden aan de architectonische vormgeving van nieuw op te richten bebouwing, en/of,
 • e. voorzieningen dienen te worden getroffen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek als gevolg van bestaande bebouwing / verharding, en/of,
 • f. oude gebouwen / verharding dient te worden geamoveerd, en/of,

maatregelen dienen te worden genomen op het gebied van veiligheid / overstroming van Beekdalen,

en/of, overige prestaties, door de initiatiefnemer aan te dragen, betrekking hebbend op gronden gelegen buiten het bouwvlak, echter gelegen in de directe nabijheid van het bouwvlak, zoals:

 • 1. aanvullende maatregelen op het gebied van waterbeheer (kwalitatief, kwantitatief, grondwater, oppervlaktewater), aanvullende maatregelen op het gebied van erosie (inzaaien grasland op hellingen, aanleggen van lijnvormige landschapselementen, etc.);
 • 2. extra maatregelen op het gebied van inrichting / beheer van natuur en landschap;
 • 3. ontsluiting / openstelling recreatief medegebruik en versterking / beheer cultuurhistorische relicten;
 • 4. duurzaamheidsaspecten;
 • 5. sloop van bedrijfsgebouwen elders;
 • 6. andere mogelijkheden.

Bij welke keuze als uitgangspunt wordt genomen dat de tegenprestatie in redelijke verhouding staat tot de aard en omvang van de agrarische ontwikkeling en wordt gerelateerd aan de effecten van de ingreep alsmede de mogelijke eisen uit sub 1 tot en met 6 wordt aangetoond / gemotiveerd.