direct naar inhoud van Artikel 3 Recreatie
Plan: Langeweg 101 Venray
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10003-on01

Artikel 3 Recreatie

3.1 Omschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. actieve recreatieve doeleinden, waaronder de aanleg en instandhouding van een sportveldencomplex;
 • b. horeca-activiteiten, ondergeschikt aan de doeleinden onder a, uitsluitend ter plaatse van het besluitsubvlak 'horeca';
 • c. doeleinden van openbaar nut;
 • d. gebouwen ten behoeve van de onder a t/m c bedoelde doeleinden, waaronder al dan niet overdekte sportaccommodaties met bijbehorende tribunes, kleedgelegenheden, kantine(s) en opslag- en stallingsruimten;
 • e. watergangen (mede ten behoeve van het ontvangen, bergen en/of afvoeren van water) en waterpartijen;
 • f. interne ontsluitingswegen, fiets- en wandelpaden en parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen.

3.2 Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de besluitsubvlakken op de verbeelding en de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag bedragen:
  • 1. voor erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn van het dichtst aan de weg gelegen gebouw maximaal 2 m;
  • 2. voor erfafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn vna het dichtst aan de weg gelegen gebouw maximaal 1 m;
  • 3. voor vlaggenmasten, lichtmasten en ballenvangers maximaal 18 m;
  • 4. voor overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 4 m.

3.3 Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 3, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het gebruik voor tijdelijke of permanente bewoning van gebouwen;
 • b. de uitoefening van detailhandel of een horecabedrijf, tenzij het betreft horeca-activiteiten als toegestaan in artikel 3.1;
 • c. de uitoefening van enige andere tak van handel, bedrijf of dienstverlening.