Regels

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Artikel 1†††††††† Begrippen

 

 

1.1) Mantelzorg

zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is.

 

1.2) Mantelzorgindicatie

een indicatie dat sprake is van een zorgbehoefte en een daarvan afgeleide noodzaak tot huisvesting ten behoeve van mantelzorg, die dient te worden vastgesteld door het gemeentelijke Wmo loket.

 

1.3) MilieuhygiŽnische uitvoerbaarheid

overkoepelend begrip voor milieuaspecten zoals geluid, bodem, geurhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid, flora en fauna et cetera aan welke bijbehorende wettelijke kaders getoetst dient te worden, zodat omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse is geborgd.

 

1.4) Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning; regelt een samenhangend aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen die gemeenten verstrekken aan mensen die zorg nodig hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, woningaanpassingen of vervoer naar dagactiviteiten; gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie en civil society.

 

1.5) Zorgbehoefte

behoefte aan zorg; in het kader van beleid gebruikt voor de veronderstelde wens en noodzaak van zorg.

 

Voor wat betreft de overige begrippen wordt verwezen naar de voorschriften c.q. regels van de geldende bestemmingsplannen van Venray

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Voor wat betreft de regels (c.q. voorschriften) van de bestemmingen wordt verwezen naar de vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Venray.†

 

 

 


Hoofdstuk 3 Algemene Regels

 

Artikel 2 ††††††† Algemene gebruiksregel

 

Het is verboden gronden, bouwwerken en onderkomens te gebruiken of laten gebruiken op een wijze of tot een doel dat strijdig is met de aan de gronden gegeven bestemming.

Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gedeeltes van (bedrijfs)woningen, waaronder begrepen aan- uit- of bijgebouwen, als zelfstandige woning in het kader van mantelzorg.

 

Artikel 3†††††††† Algemene afwijkingsregel

 

Mantelzorg

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in afwijking van het bepaalde in artikel 2 een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van bewoning van een gedeelte van een (bedrijfs)woning, of een aan- uit- of (vrijstaand) bijgebouw bij een (bedrijfs)woning in het kader van mantelzorg, met dien verstande dat:

a. er sprake moet zijn van een mantelzorgindicatie;

b. het ten behoeve van mantelzorg ingerichte vloeroppervlakte maximaal 70 m≤ bedraagt, met dien verstande dat maximaal 40% van het achtererf wordt bebouwd;

c. de voorziening stedenbouwkundig aanvaardbaar moet zijn;

d. er moet sprake zijn van een goede milieuhygiŽnische uitvoerbaarheid;

e. de ter plaatse aanwezige ecologische en cultuurhistorische waarden mogen niet worden geschaad;

f. het gebruik voor zelfstandige bewoning stopt wanneer geen sprake meer is van de bij het verlenen van de ontheffing bestaande behoefte aan mantelzorg.

 

 

 


Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 

Artikel 4

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ďPartiŽle herziening Mantelzorg VenrayĒ.