direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Hoopweg Venray
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP14012-va01

Inhoudsopgave

Verantwoording en Status

Titel: Bestemmingsplan Hoopweg gemeente Venray

Opdrachtgever: Hé Venray BV

Contactpersoon: de heer S. Keijzers en de heer R.J. de Roos

Rapportnummer: NL.IMRO.0984.BP14012-va01

1e concept: 12 februari 2014

2e concept: 29 augustus 2014 / 16 oktober 2014

Ontwerp: 23 januari 2015 / 8 juli 2015

Definitief: 22 december 2015

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.BP14012-va01_0001.jpg"

T/F: 077-3744817

M: 06-30202996/06-48800953

E: info@beusmans-jansen.nl

I: www.beusmans-jansen.nl

© 2015 Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening.

Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening geeft in ieder geval geen toestemming aan de opdrachtgever om dit document te gebruiken of te laten gebruiken indien facturen niet of niet volledig voldaan zijn. Alle rechten voorbehouden.