Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Blakt
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP13001-on01

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels

15.1 Vrijwaringszone - weg 50 m lijn
  1. De ter plaatse van de aanduiding ‘Vrijwaringszone - weg 50 m lijn’ gelegen gronden zijn, behalve voor de doeleinden van de andere krachtens dit plan aan deze gronden gegeven bestemmingen, primair bestemd voor de bescherming en het onderhoud van het naast deze zone gelegen tracé van de Rijksweg A73;
  2. Op of in de in de ter plaatse van de aanduiding ‘Vrijwaringszone - weg 50 m lijn’ gelegen gronden mogen, behoudens voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en ecologische voorzieningen, geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht.
15.2 Vrijwaringszone - weg 100 m lijn
  1. De ter plaatse van de aanduiding ‘Vrijwaringszone - weg 100 m lijn’ gelegen gronden zijn, behalve voor de doeleinden van de andere krachtens dit plan aan deze gronden gegeven bestemmingen, primair bestemd voor de bescherming en het onderhoud van het evenwijdig aan deze zone gelegen tracé van de Rijksweg A73;
  2. Op of in de in de ter plaatse van de aanduiding ‘Overlegzone 100 m¹ rooilijn Rijksweg A73’ gelegen gronden mogen, behoudens voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en ecologische voorzieningen, geen gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht.
  3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 15.2 onder b voor de oprichting van gebouwen van bouwwerken welke zijn toegelaten krachtens de aan de betreffende gronden gegeven bestemming mits geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van het wegverkeer en de wegbeheerder.