Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Diepeling
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP12010-on01

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

9.1 Wijzigingsbevoegdheid
9.1.1 Algemeen
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:
a. bestemmingsgrenzen met max. 10 m. verschuiven, of
b. functieaanduidingen van de verbeelding verwijderen.
 
9.1.2 Afwegingskader
Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de in artikel 9.1.1 genoemde wijzigingsregels vindt een belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:
a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen worden geschaad;
b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is aangetoond.