Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Diepeling
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP12010-on01

Artikel 10 Algemene procedureregels

10.1 Procedure afwijking
Bij een afwijking van het bestemmingsplan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.
 
10.2 Procedure wijziging
Bij het wijzigen van het plan ingevolge de in deze regels opgenomen wijzigingsbevoegdheden ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, worden de procedureregels van artikel 3.9a, van de Wet ruimtelijke ordening in acht genomen en indien van toepassing wordt daaraan voorafgaand de inspraakprocedure als bedoeld in de gemeentelijke Inspraakverordening gevolgd.
 
10.3 Procedure omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
Bij het toepassen van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden als bedoeld in deze regels geldt de procedure zoals vervat in artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.