Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Steegse Peelweg 12 Leunen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP12005-on01

Artikel 9 Algemene procedureregels

9.1 Wijzigingsbevoegdheid
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de
voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.9a van de Wro van
toepassing.
9.2 Nadere eisen
Met betrekking tot het stellen van nadere eisen die deel uitmaken van dit plan, geldt de
volgende procedure:
  1. het voornemen tot het stellen van nadere eisen wordt gepubliceerd in het plaatselijk huisaan- huisblad;
  2. het voornemen ligt vervolgens vier weken ter inzage op het gemeentehuis;
  3. gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders;
  4. na afloop van de termijn van de terinzagelegging beslissen burgemeester en wethouders omtrent de voorgenomen ontheffing c.q. het stellen van nadere eisen.