Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Steegse Peelweg 12 Leunen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP12005-on01

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep tot een maximum van 40 m2.
Een en ander met daarbij behorende voorzieningen zoals bijgebouwen, verhardingen en ontsluitingen, tuinen, groen, parkeren en doeleinden van openbaar nut.
3.2 Bouwregels
Op de voor ‘Wonen’ aangewezen gronden mogen enkel bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende eisen gelden:
 
 1. burgerwoningen
Inhoud woning, inclusief aan / bijgebouwenMax. 1.075 m3
GoothoogteMax 4,5 m
DakhellingMin 12° en max 45°
Afstand tot agrarische gebouwenMin 25 meter
  
 1. aanbouwen en bijgebouwen bij de woning 
GoothoogteMax. 3 m
Dakvorm- en hellingAfgestemd op dakvorm en -helling woning
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrensMin 5 m
Afstand tot de bestemming Verkeer - WegverkeerMin 10 m
 
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
 Bouwhoogte
Erf- en terreinafscheidingen, achter voorgevelrooilijnMax 2 m
Erf- en terreinafscheidingen, voor voorgevelrooilijnMax. 1 m
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijndeMax 3 m
Oppervlakte ten behoeve van een woninge, exclusief                   onoverdekt zwembadMax 30 m2
Onoverdekt zwembadMax 50 m2
 
 1. ter plaatse van het bouwvlak is één grondgebonden woning toegestaan, met de daarbij behorende aan- en bijgebouwen;
 2. in aanvulling op artikel 3.2 onder d dienen aan- en bijgebouwen met de dichtstbijzijnde gevel binnen een omtrek van 15 m van de achter- en zijgevels van de woning te worden gebouwd;
 3. ondergeschikte bouwdelen zijn wat betreft hoogte, verschijningsvorm en dakvorm uitgezonderd van het bepaalde in artikel 3.2 onder a, b en c;
 4. binnen de fundering van de woning en/of het bijgebouw bij de woning is het ondergronds bouwen van menstoegankelijke ruimten ter vergroting van het woongenot toegestaan, mits deze ruimte(n) uitsluitend van binnenuit toegankelijk zijn en geen ruimtelijke uitstraling hebben.
   
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats, de afmeting en inpassing van de bebouwing ten behoeve van:
 1. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van de bebouwing;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 4. een verantwoorde landschappelijke inpassing van de woning met bijgebouwen;
 5. het bijdragen aan het behoud en/of versterking van de aanwezige gebiedskwaliteiten.
3.4 Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
 1. artikel 3.2 onder a en een grotere inhoudsmaat toestaan voor woning inclusief bijgebouwen indien bestaande (bij)gebouwen worden gesloopt, onder de volgende voorwaarden:
  1. gesloopt wordt binnen onderhavig plangebied;
  2. er is sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  3.  alleen de te slopen gebouwen die op die locatie niet vallen binnen het daar, op grond van de bouwregels, toegestane maximale bebouwingsvolume, worden in de berekening meegenomen;
  4. de te slopen gebouwen dienen legaal aanwezig te zijn op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en mogen niet onder een andere regeling of verzoek vallen;
  5. aan de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt de voorwaarde verbonden dat pas met de bouw gestart mag worden als sloop heeft plaatsgevonden;
  6. alle aan de gebouwen of onderdeel hiervan uitmakende bouwwerken en bouwdelen, zoals aanbouwen, overkappingen, bijbehorende ondergrondse (kelder-)ruimten, fysieke erfafscheidingen, voederplaten en andere erfverhardingen dienen gesloopt te worden;
  7. alleen bovengrondse gebouwen worden meegerekend bij het te bepalen sloopvolume;
  8. het percentage van het gesloopte volume dat mag worden teruggebouwd als nieuw bijgebouw en/ of als uitbreiding van de bestaande woning is bepaald in de onderstaande tabel:       
Aantal m3 gebouwen dat gesloopt wordt (sloopvolume)
Maximaal binnen bouwvlak terug te
bouwen aantal m3 (bebouwingsvolume)
Tot 250 m3
Tot 250 m3 mag 100% worden
teruggebouwd
Van 250 tot 1000 m3
70% van het gedeelte dat meer is dan 250 m3 + 250 m3
  1.  bij de berekening wordt begonnen met het vullen van het getal in de eerste rij van bovenstaande tabel, waarna op dezelfde manier de volgende rijen gevolgd wordt.
 1. artikel 3.2 onder e van de planregels en toestaan dat bijgebouwen op een grotere afstand dan 15 m van de woning worden gebouwd, onder de voorwaarde dat de landschappelijke en agrarische waarden ter plaatse niet worden aangetast;
 2. artikel 3.2 onder d en toestaan dat een woning wordt opgericht buiten het aangewezen bouwvlak onder de volgende voorwaarden:
  1. dit vanuit het verkeersbelang dan wel een aanvaardbaar woonmilieu noodzakelijk is;
  2. de afstand buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan noodzakelijk is in verband met het verkeersbelang dan wel het woonmilieu;
  3. dit vanuit verkeerskundig, stedenbouwkundig en/of milieuhygiënisch oogpunt toelaatbaar is;
  4. natuurlijke, cultuur-historische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden mogen niet worden aangetast;
  5. het toevoegen van een extra woning is niet toegestaan;
 3. artikel 3.2 onder c en het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde met grotere afmetingen, zoals tennisbanen, (paard)rijbakken en/of stapmolens met de bijbehorende voorzieningen toestaan, onder de voorwaarde dat de bouwwerken zorgvuldig worden ingepast, waarbij de inpassing door de erfinrichting, beplanting en/of vormgeving moet bijdragen aan het behoud en/of versterking van de aanwezige gebiedskwaliteiten;
 4. artikel 3.2 onder a en een goothoogte van maximaal 6 m toestaan onder de voorwaarde dat sprake is van een goede ruimtelijke inpassing;
 5. artikel 3.2 onder a en b van de planregels en het bouwen binnen de minimale afstand van gebouwen tot de bouwperceelsgrens toestaan, onder de voorwaarden dat:
  1. de ontwikkeling moet zijn gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit. Hiertoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden overgelegd waaruit blijkt dat de nieuwe bebouwing wordt ingepast;
  2. met het oog op de hemelwaterproblematiek dienen voorzieningen te worden getroffen voor de afkoppeling van hemelwater;
  3. de natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden niet onevenredig mogen worden aangetast;
  4. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  5. aangetoond wordt dat de plaatsing vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid aanvaardbaar is;
  6. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig worden beperkt;
  7. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie.
 
3.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik
van de gronden en opstallen voor:
 1. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 2. elke vorm van detailhandel;
 3. het gebruik ten behoeve van horecadoeleinden;
 4. het gebruik of het laten gebruiken van gronden en/of gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een sexinrichting, een escortbedrijf en (straat)prostitutie;
 5. aan-huis-gebonden-bedrijf;
 6. het splitsen van woningen;
 7. het gebruik voor mantelzorg;
 8. het gebruik van de woning voor huisvesting van tijdelijke werknemers.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
 1. artikel 3.5 onder h van de planregels en toestaan dat de burgerwoning worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor tijdelijke werknemers onder de voorwaarden dat:
  1. logiesgelegenheden worden ingepast binnen de bestaande bebouwing;
  2. de leefruimte minimaal 10 m2 per medewerker bedraagt en er sprake is van met minimaal 1 toilet en douche per 6 personen;
  3. de natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden niet onevenredig mogen worden aangetast;
  4. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  5. er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein;
 2. artikel 3.5 onder a van de planregels en toestaan dat de gronden bij een burgerwoning worden gebruikt als kleinschalig kampeerterrein voor recreatief gebruik, onder de voorwaarden dat:
  1. het maximaal 25 kampeerplaatsen betreft;
  2. kampeermiddelen maximaal 50 m achter de voorgevelrooilijn geplaatst worden;
  3. indien het kampeerterrein gedeeltelijk gelegen is buiten de bestemming wonen dient de omgevingsvergunning in combinatie met de omgevingsvergunning van artikel 3.6 onder a of 4.6 onder a te worden aangevraagd;
  4. ten behoeve van het kampeerterrein geen extra bebouwing en/of verharding ten behoeve van het kleinschalig kamperen wordt opgericht;
  5. de cultuurhistorische, visueel-landschappelijke en/of abiotische waarden behouden blijven;
  6. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  7. de ontwikkeling moet zijn gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit. Hiertoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden overgelegd waaruit blijkt dat de voorziening wordt ingepast;
  8. de activiteiten infrastructureel goed inpasbaar zijn en niet tot onevenredige verkeersoverlast leiden;
  9. er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein;
 3. artikel 3.1 onder a en 3.5 onder e van de planregels en een grotere omvang van aan-huis-gebonden-beroep respectievelijk een aan-huis-gebonden-bedrijf, anders dan een verblijfsrecreatieve voorziening, toestaan onder de volgende voorwaarden:
  1. de omvang van de activiteit bedraagt maximaal 70 m2;
  2. de primaire woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate wordt gehandhaafd;
  3. detailhandel vindt slechts plaats voor zover deze beperkt blijft tot verkoop in direct verband met het aan-huis-gebonden-beroep en/ of het aan-huis-gebonden-bedrijf;
  4. de activiteit geen zodanige verkeersaantrekkende werking heeft dat als gevolg daarvan extra verkeersmaatregelen - waaronder parkeervoorzieningen - noodzakelijk zijn;
  5. de activiteit mag uitsluitend in het hoofdgebouw en/ of aanbouw plaatsvinden;
 4. artikel 3.5 onder g van de planregels en toestaan dat de woning, aan- of bijgebouw gebruikt worden ten behoeve van mantelzorg onder de voorwaarden dat:
  1. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  2. sprake is van een medische indicatie door een van gemeentewege erkende instelling;
  3. het ten behoeve van de mantelzorg ingerichte vloeroppervlak maximaal 70 m² bedraagt;
  4. er geen tweede woning(eenheid) mag ontstaan;
  5. burgemeester en wethouders trekken de omgevingsvergunning in, indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is;
 5. artikel 3.5 onder e van de planregels en verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van een recreatiewoning, logiesvoorzieningen, groepsaccommodaties en/of bed & breakfast toestaan onder de voorwaarden dat:
  1. de bestemming wonen aan ten minste twee zijden grenst aan de bestemming Agrarisch met waarden;
  2. de voorzieningen in hun totaliteit niet groter zijn dan 100 m2;
  3. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  4. de primaire woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate wordt gehandhaafd;
  5. detailhandel slechts plaatsvindt voor zover deze beperkt blijft tot verkoop in direct verband met de verblijfsrecreatieve voorziening;
  6. de activiteit geen zodanige verkeersaantrekkende werking heeft dat als gevolg daarvan extra verkeersmaatregelen - waaronder parkeervoorzieningen - noodzakelijk zijn.