direct naar inhoud van Artikel 12 Leiding - Riool
Plan: Blitterswijck
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11025-ON01

Artikel 12 Leiding - Riool

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een rioolpersleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - riool', met een belemmeringszone ter breedte van 2,50 meter aan weerzijden van de hartlijn van de leiding.

12.2 Bouwregels

Op de tot 'Leiding - Riool' bestemde gronden mogen uitsluitend worden opgericht bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van de instandhouding van de rioolwatertransportleiding met een hoogte van maximaal 3 m.

12.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 12.2 voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover deze zijn toegelaten op grond van de regels van de andere bestemmingen waarmee de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' samenvalt.
 • b. Er kan slechts afgeweken worden van de bouwregels indien vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder waaruit blijkt dat de belangen van de leidingbeheerder niet worden geschaad.
12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
12.4.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen van gronden;
 • b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
 • d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
 • e. andere werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg kunnen hebben, zoals drainage en (onder)bemaling;
 • f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos en andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd;
 • g. het aanbrengen van andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
12.4.2 Uitzondering

Het in lid 12.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.
12.4.3 Toetsingscriteria en voorwaarden

De in lid 12.4.3 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. door de uitvoering van de bedoelde werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen het normaal functioneren van de leiding niet wordt of kan worden aangetast;
 • b. de werken en/of werkzaamheden zijn toegelaten op grond van de regels van deze bestemming, dan wel van de andere bestemmingen waarmee de dubbelbestemming samenvalt;
 • c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.