direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer
Plan: Blitterswijck
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11025-ON01

Artikel 10 Verkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer - en verblijfsdoeleinden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. kunstwerken;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. doeleinden van openbaar nut;
 • f. speel- en wandelgebied;
 • g. bluswatervoorzieningen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' evenementen met dien verstande dat de regels onder 10.3.2 van toepassing zijn;
 • i. andere bijbehorende voorzieingen.

met daaraan ondergeschikt:

 • j. wegen, paden, verhardingen en andere bij de bestemming passende voorzieningen;
 • k. waterhuishoudkundige doeleinden.
10.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 25.3.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Regels voor gebouwen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.2 Regels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde die qua aard, omvang en invloed bij de bestemming passen:

 • a. ten behoeve van de in artikel 10.1 genoemde doeleinden;
 • b. met een maximale bouwhoogte van 4 meter;
 • c. de maximale hoogte van lichtmasten bedraagt 12 meter.
10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
10.3.2 Evenementen

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein’ gelden de volgende

regels:

 • a. het maximaal aantal evenementen dat mag plaatsvinden op de betreffende gronden bedraagt 12 per jaar;
 • b. het totaal aantal dagen van de duur van de evenementen bedraagt 15 dagen per evenement, inclusief de dagen die nodig zijn voor het op- en afbouwen;
 • c. het maximaal aantal toegestane bezoekers per evenement per dag bedraagt 9.000 bezoekers;
 • d. onder toegestane evenementen wordt verstaan: kermissen, herdenkingsplechtigheden, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden op of aan de weg, braderieën of markten, optochten en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen evenementen.