direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Blitterswijck
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11025-ON01

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin', een speeltuin;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', een nutsvoorziening;
 • d. speel-, sport- en wandelgelegenheid;
 • e. verblijfsgebied;
 • f. kiosk;
 • g. kunstwerken;
 • h. langzaamverkeersroute(s);
 • i. doeleinden van openbaar nut;
 • j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. bluswatervoorzieningen en andere bijbehorende bouwwerken;

met de daarbij behorende:

 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals ballenvangers, speeltoestelen, afvalvoorzieningen, enz.;
 • m. paden en verhardingen.
7.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 25.3.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van doeleinden van openbaar nut.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd:

 • a. ten behoeve van de in artikel 7.1 genoemde bestemming;
 • b. met een maximale bouwhoogte van 4 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 12 meter.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
7.4 Wijzigingsbevoegdheid
7.4.1 Wijziging in de bestemming Verkeer

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Groen' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 'Verkeer', onder de voorwaarden dat:

 • a. de wijziging uit stedenbouwkundig oogpunt uitvoerbaar is;
 • b. noodzakelijk is uit hoofde van verkeerssituatie;
 • c. er geen onevenredige aantasting van het structurele groen plaatsvindt.