Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Hulst I
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11017-va01

Artikel 9 Verkeer - Railverkeer

9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. railverkeer en de daarbij behorende gebouwen en voorzieningen (waaronder begrepen een spoorwegstation, met daaraan ondergeschikte detailhandel en horeca);
 2. spoorwegovergangen, onderdoorgangen, viaducten en overige voorzieningen voor het wegverkeer;
 3. perrons;
 4. groenvoorzieningen;
 5. voet- en rijwielpaden;
 6. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 7. overige bijbehorende voorzieningen;
 8. (openbare) nutsvoorzieningen;
 9. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen.
9.2 Bouwregels
 
9.2.1 Algemeen
Op of in de voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden mogen slechts die gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
9.2.2 Gebouwen
Ten aanzien van de situering en maatvoering van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht;
 2. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 3. de maximale goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van de situering en maatvoering van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor stroomvoorziening en de regeling van de veiligheid van het spoorwegverkeer bedraagt maximaal 10 m;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.