Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Hulst I
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11017-va01

Artikel 8 Verkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen;
 2. parkeervoorzieningen;
 3. voet- en rijwielpaden;
 4. groenvoorzieningen;
 5. kunstwerken;
 6. (openbare) nutsvoorzieningen;
 7. ondergrondse en/of bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
 8. overige bijbehorende voorzieningen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen
Op of in de voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
8.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van de situering en maatvoering van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt maximaal 12 m;
 2. de bouwhoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 12 m;
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.
8.3 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden of opstallen ten behoeve van motorbrandstofverkooppunten.