Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Hulst I
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11017-va01

Artikel 11 Wonen

11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 
 1. wonen;
 2. de uitoefening van een beroep aan huis, overeenkomstig het bepaalde in 11.5.2;
met de daarbij behorende
 1. hoofdgebouwen;
 2. bijgebouwen;
 3. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 4. tuinen en erven;
 5. paden en verhardingen;
 6. voorzieningen van algemeen nut;
 7. parkeervoorzieningen;
 8. ondergrondse en/of bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
 9. bijbehorende voorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

a.  ongeacht het bepaalde in artikel 11.2.2, 11.2.3 en 11.2.4 dient tenminste 50% van het achtererf onbebouwd en onoverdekt te blijven.
11.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. hoofdmassa's van hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 2. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
 3. de voorgevel van het hoofdgebouw moet ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' worden gebouwd of op maximaal 3 meter erachter;
 4. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven;
 5. vrijstaande, aaneengebouwde en twee-aaneengebouwde gebouwde woningen zijn overal toegestaan;
 6. in afwijking van het bepaalde onder e, zijn ter plaatse van de aanduiding vrijstaand, uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;
 7. de hoofdmassa's van de hoofdgebouwen dienen te worden afgedekt met kap met een dakhelling van minimaal 30° en maximaal 65º;
 8. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt:
  1. bij vrijstaande woningen minimaal 3 meter aan beide zijden;
  2. bij twee-aaneengebouwde woningen minimaal 3 meter aan één zijde;
  3. bij eindwoningen van aaneengebouwde woningen minimaal 2 meter aan één zijde;
 9. de maximale breedte van het hoofdgebouw bedraagt 12 meter.
11.2.3 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1.  voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
  1. bijgebouwen mogen uitsluitend op het achtererf worden gebouwd, met dien verstande dat aan één zijde minimaal 7 meter aan opstelruimte vrij blijft;
  2. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' dient één zijerf vrij te zijn van bijgebouwen;
  3. tegen de achtergevel van het hoofdgebouw mag / mogen (een) bijgebouw(en) worden gebouwd over de volledige breedte van die achtergevel, met een diepte van maximaal 4 meter. De oppervlakte hiervan telt niet mee bij de berekening van de oppervlakte als bedoeld onder 4;
  4. bijgebouwen zijn toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 50 m². De oppervlakte van carports blijft bij de berekening van die oppervlakte buiten beschouwing;
  5. de gezamenlijke oppervlakte als bedoeld onder 4 mag worden verhoogd tot maximaal 70 m², mits het achtererf, ook na de bouw van bijgebouwen als bedoeld onder 3 en carports, voor niet meer dan 40% wordt bebouwd;
  6. de goothoogte van bijgebouwen mag niet hoger zijn dan:
 • voor aangebouwde bijgebouwen: 0,3 meter boven de vloer van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, of -als het hoofdgebouw geen tweede bouwlaag heeft- even hoog als het hoofdgebouw met een maximum van 3 meter;
 • voor vrijstaande bijgebouwen: 3 meter;
  1. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen.
 1. in afwijking van het bepaalde in lid a onder 1 mogen worden gebouwd:
  1. bijgebouwen in hoeksituaties op het naar openbaar gebied gekeerde zijerf, met dien verstande dat:
 • de totale bebouwde oppervlakte maximaal 30 m² mag bedragen;
 • slechts aan het hoofdgebouw aangebouwde bijgebouwen zijn toegestaan, met een breedte van maximaal 4 meter;
 1.  carports, zowel op het voorerf als het achtererf, met dien verstande dat:
 • de oppervlakte maximaal 20 m² mag bedragen;
 • de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen;
 • de carport met minimaal één zijde of een deel daarvan tegen de zijgevel van het hoofdgebouw of tegen een voor- of zijgevel van een bijgebouw worden gebouwd;
 • de carport maximaal 2,5 meter voor de voorgevelrooilijn mag worden gebouwd;
 1.  ondergeschikte bouwdelen op het voorerf, met dien verstande dat:
  • de diepte maximaal 1 meter bedraagt;
  • de breedte maximaal 50% bedraagt van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw waaraan het bouwdeel wordt gebouwd;
  • de hoogte maximaal 3 meter bedraagt.
 • de hoogte maximaal 3 meter bedraagt.
11.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de gevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;
 2. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen aan de zijgevel bij hoekwoningen voor de gevellijn maximaal 2 meter bedragen mits:
  1. de afstand tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 0,5 meter bedraagt;
  2. de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
  3. het verkeersbelang niet onevenredig aangetast wordt;
 3. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.
11.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:
 1. de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 2. de situering en afmetingen van de bouwpercelen, mits deze eisen blijven binnen de in het plan neergelegde begrenzingen en indien zulks noodzakelijk is in verband met:
  1. de woonsituatie;
  2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  3. het verkeers-, sociale en brandveiligheid;
  4. de milieusituatie;
  5. de gebruiksmogelijkheden in aangrenzende bestemmingen.
11.4 Afwijken van de bouwregels
11.4.1 Hoofdgebouw buiten bouwvlak
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 11.2.2 onder a. voor het bouwen van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:
 1. de overschrijding niet meer bedraagt dan 4 meter;
 2. de belangen van de eigenaren en / of gebruikers van de nabij gelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 3. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

11.4.2 Verhogen goothoogte
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 11.2.2 onder d. voor het verhogen van de maximaal toegestane goothoogte, mits:
 1. de goothoogte tot maximaal 6 meter wordt verhoogd;
 2. de belangen van de eigenaren en / of gebruikers van de nabij gelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 3. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt geschaad.
11.4.3 Wijzigen dakvorm
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 11.2.2 onder g. voor een afwijkende dakvorm dan wel voor een kap met een afwijkende dakhelling:
 1. de belangen van de eigenaren en / of gebruikers van de nabij gelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
11.4.4 Breedte voorgevel
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 11.2.2 onder i. voor het verhogen van de maximale toegestane breedte van het hoofdgebouw, met dien verstande dat:
 1. de belangen van de eigenaren en / of gebruikers van de nabij gelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
11.5 Specifieke gebruiksregels
11.5.1 Verboden gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
 1. zelfstandige bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
 2. zelfstandige bewoning van (een gedeelte van) woningen, waaronder begrepen aan-, uit- of bijgebouwen, in het kader van mantelzorg;
 3. seksinrichtingen.
 4. bedrijf aan huis;
 5. de uitoefening van detailhandel, behoudens de uitoefening van detailhandel in beperkte mate die verband houdt met de uitoefening van een beroep aan huis;
 6. recreatief (mede)gebruik.
11.5.2 Beroepen aan huis
Een beroep aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 1. een beroep aan huis mag worden uitgeoefend in de woning of in de bijgebouwen;
 2. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet aangetast;
 3. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de daarbij behorende bijgebouwen, tot een maximum van 40 m2 mag als zodanig worden gebruikt;
 4. degene die de activiteiten uitvoert, is tevens de bewoner van de woning;
 5. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 6. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein;
 7. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van beperkte detailhandel, in direct verband met het beroep aan huis.
11.6 Afwijken van de gebruiksregels
11.6.1 Bedrijf aan huis
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 11.5.1 onder d. voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk, met dien verstande dat:
 1. een bedrijf aan huis mag worden uitgeoefend in de woning of in de bijgebouwen;
 2. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet aangetast;
 3. maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de daarbij behorende bijgebouwen, tot een maximum van 40 m2 mag als zodanig worden gebruikt;
 4. degene die de activiteiten uitvoert, is tevens de bewoner van de woning;
 5. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 6. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein;
 7. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van beperkte detailhandel, in direct verband met het bedrijf aan huis.
11.6.2 Mantelzorg
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 11.5.1 onder b. ten behoeve van bewoning van een gedeelte van een woning, of een aan-, uit- of (vrijstaand) bijgebouw bij een woning in het kader van mantelzorg, met dien verstande dat:
 1. er sprake moet zijn van een mantelzorgindicatie;
 2. ten behoeve van mantelzorg ingerichte vloeroppervlakte maximaal 70 m² bedraagt, met dien verstande dat maximaal 40% van het achtererf wordt bebouwd;
 3. de voorziening stedenbouwkundig aanvaardbaar moet zijn;
 4. er moet sprake zijn van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
 5. de ter plaatse aanwezige ecologische en cultuurhistorische waarden mogen niet worden geschaad;
 6. het gebruik voor zelfstandige bewoning stopt wanneer geen sprake meer is van de bij het verlenen van de ontheffing bestaande behoefte aan mantelzorg.
11.6.3 Bed & breakfast
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een aanvraag om een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde onder 11.5.1 onder f. van de planregels en kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van een bed & breakfast toestaan onder de voorwaarden dat:
 1. de primaire woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 2. de voorzieningen in hun totaliteit niet groter zijn dan 100m2;
 3. het woonmilieu niet onevenredig wordt aangetast;
 4. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
 5. de parkeerbalans en verkeersafwikkeling in de directe omgeving niet onevenredig worden benadeeld;
 6. detailhandel slechts plaatsvindt voor zover deze beperkt blijft tot verkoop in direct verband met de verblijfsrecreatieve voorziening.
11.7 Wijzigingsbevoegdheid
11.7.1 Algemeen
 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming te wijzigen door het verschuiven of vergroten van het bouwvlak, onder de voorwaarden dat:
  1. het bouwvlak met maximaal 10% mag worden vergroot;
  2. dit niet leidt tot een toename van het aantal woningen;
  3. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld;
  4. de maximale goothoogte in acht wordt genomen;
 2. Burgmeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, en toe te staan dat het woningtype wordt gewijzigd, onder de voorwaarden dat:
  1. dit passend is in het bestaande straat- en bebouwingsbeeld;
  2. sprake is van een goede stedenbouwkundige uitvoering;
  3. de belangen van de eigenaren en / of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  4. er sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  5. toename van het aantal woningen slechts is toegestaan wanneer dit past in het gemeentelijke en regionale woonbeleid;
  6. voldaan wordt aan de bouw- en gebruiksregels van de bestemming 'Wonen'.
11.7.2 Wijziging naar bestemming ‘Bedrijf’
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 4’ de bestemming ‘Wonen’ geheel of gedeeltelijk te wijzigen in de bestemming ‘Bedrijf’ onder de voorwaarden dat:
 1. er slechts bedrijvigheid in de milieucategorieën 1 en 2 mag worden toegestaan;
 2. de aanwezigheid van een bedrijfswoning mag worden toegestaan;
 3. de behoefte aan de realisatie van nieuwe bedrijfskavels voldoende is aangetoond;
 4. er geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen ten aanzien van de bestemmingswijziging;
 5. door de wijziging van de bestemming de belangen van derden (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in de omgeving) niet onevenredig worden belemmerd;
 6. de nieuwe bestemming past in de omgeving en de parkeerbalans niet onevenredig wordt aangetast.
 7. er voor de omgeving geen onevenredige verkeershinder optreedt;
 8. voorzien wordt in een goede stedenbouwkundige inpassing.