Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Brier
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11007-va01

Artikel 5 Detailhandel

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Detailhandel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. detailhandel in de hoofdassortimenten ‘Woninginrichting’, ‘Buiteninrichting’ en ‘Bouwmaterialen’, zoals opgenomen in bijlage 2  (‘Assortimententslijst PDV’) van deze planregels;
 2. ondergeschikte detailhandel in de nevenassortimenten zoals opgenomen in bijlage 2  (‘Assortimententslijst PDV’) van deze planregels, met dien verstande dat deze onderschikte detailhandel per detailhandelbedrijf maximaal een verkoopvloeroppervlak van 150 m2 mag beslaan en maximaal 10% van de jaaromzet mag genereren;
 3. aan detailhandel gerelateerde en onderschikte horeca, met dien verstande dat de aan de detailhandel gerelateerde horecavoorziening een oppervlak van maximaal 10% van het bouwperceel mag beslaan;
 4. een lpg-vulpunt, ter plaatse van de aanduiding ‘vulpunt lpg’;
 5. wegen;
met de daarbij behorende:
 1. erven en tuinen;
 2. interne ontsluitingsstructuren;
 3. (voorzieningen ten behoeve van) laden en lossen en parkeervoorzieningen;
 4. voet- en rijwielpaden;
 5. groenvoorzieningen;
 6. overige bijbehorende voorzieningen;
 7. (openbare) nutsvoorzieningen;
 8. ondergrondse en/of bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
met dien verstande dat binnen de bestemming ‘Detailhandel’ ten alle tijden ten aanzien van de ter plaatse aanwezige functie moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen
 1. op of in de voor ‘Detailhandel’ aangewezen gronden mogen slechts die gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen;
 2. het bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel maximaal 60%.
5.2.2 Gebouwen
Ten aanzien van de situering en maatvoering van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht;
 2. de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ is aangegeven;
 3. de afstand van gebouwen tot de bouwperceelgrenzen bedraagt minimaal 5 m, met dien verstande dat één zijgevel in de zijdelingse bouwperceelgrens mag worden opgericht.
5.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van de situering en maatvoering van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
 2. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 10 m, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde gesitueerd tussen de bedrijfsbebouwing en de aan de weg gelegen bouwperceelgrens maximaal 2,5 meter bedraagt.
5.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de op grond van dit artikel toegelaten situering en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken met een maximum afwijkingspercentage van 10%, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredig nadelige gevolgen voor:
 1. het straat en bebouwingsbeeld;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de sociale veiligheid;
 4. de externe veiligheid;
 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
5.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en Wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 1. artikel 5.2.1 sub b voor een verhoging van het maximaal toegestane bebouwingspercentage tot 70%;
 2. artikel 5.2.2 sub b voor een verhoging van de maximaal toegestane bouwhoogte tot 12 m;
 3. artikel 5.2.2 sub c voor het oprichten van een zijgevel op een afstand kleiner dan 5 m van de zijdelingse bouwperceelgrens;
 4. artikel 5.2.3 sub b voor een verhoging van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde tot 15 m;
mits er geen afbreuk wordt gedaan aan het ter plaatse heersende of gewenste stedenbouwkundig beeld en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de met naburige gronden en de daarop aanwezige opstallen verbonden belangen.
5.5 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
 1. het niet voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein ten behoeve van de ter plaatse gevestigde functie(s); de gemeente Venray beschouwt in het kader van dit bestemmingsplan de parkeerkengetallen zoals deze zijn opgenomen in de meest recente CROW publicatie betreffende dit onderwerp als vigerende normstelling;
 2. detailhandel, uitgezonderd detailhandel welke is toegestaan conform de regels van dit plan;
 3. het opslaan en stallen van materialen buiten de bebouwing, uitgezonderd de uitstalling ten behoeve van verkoop;
 4. permanente of tijdelijke bewoning van bebouwing.
5.6 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en Wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
 1. artikel 5.1 sub a voor het toestaan van uitbreiding van het bestaande verkoopvloeroppervlak, onder voorwaarde dat
  1. uit onderzoek is gebleken dat door het verlenen van de omgevingsvergunning geen duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelstructuur optreedt. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een, door de gemeente aan te wijzen, onafhankelijke deskundige partij;
  2. er voor de omgeving geen onevenredige verkeershinder optreedt;
 2. artikel 5.1 sub a voor het toestaan van een nieuw grootschalig detailhandelbedrijf zoals beschreven in artikel 1.28, onder de voorwaarden dat:
  1. in of direct aansluitend aan het kernwinkelgebied van Venray geen geschikte locatie voorhanden is;
  2. de detailhandelvestiging een verkoopvloeroppervlak van minimaal 1.000 m2 heeft;
  3. uit onderzoek is gebleken dat door het verlenen van de omgevingsvergunning geen duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelstructuur optreedt. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een, door de gemeente aan te wijzen, onafhankelijke deskundige partij;
  4. er voor de omgeving geen onevenredige verkeershinder optreedt;
 3. artikel 5.1 sub a voor het toestaan van een assortiment dat niet wordt genoemd in bijlage 2 (‘Assortimententslijst PDV’) en/of bijlage 3 (‘Assortimententslijst GDV’) van deze planregels, maar dat qua aard en omvang wel tot een toegestaan hoofdassortiment kan worden gerekend; 
 4. artikel 5.1 voor het toestaan van de vestiging van leisure functies, mits:
  1. elders in het stedelijk gebied van de gemeente Venray geen geschikte vestigingslocaties voorhanden zijn;
  2. de belangen van derden (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in de omgeving) niet onevenredig worden belemmerd;
 5. artikel 5.1 j° artikel 5.5 sub a, mits anderszins elders in de omgeving in voldoende parkeergelegenheid is voorzien;
 6. artikel 5.5 sub c voor het toestaan van het opslaan en stallen van materialen buiten de bebouwing, met dien verstande dat de (beoogde) opslag en/of stalling gelegen dient te zijn achter de voorgevel van de ter plaatse aanwezige bebouwing en niet waarneembaar mag zijn vanaf de openbare weg.