Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Brier
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11007-va01

Artikel 16 Algemene gebruiksregels

16.1 Algemeen gebruiksverbod
 
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken of laten gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.
16.2 Algemeen verbod op uitoefening prostitutie
 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de binnen dit bestemmingsplan gelegen gronden en opstallen voor prostitutiedoeleinden, dan wel de exploitatie van een seksinrichting of daarmee vergelijkbare vorm van bedrijf.
16.3 Risicovolle inrichtingen
 
Nabij een risicovolle inrichting mag, binnen de PR10-6/jaar contour van die nabij gelegen risicovolle inrichting:
  1. geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object worden gebouwd dan wel;
  2. een bouwwerk in gebruik worden genomen als een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object.