Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Brier
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11007-va01

Artikel 10 Verkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. wegen;
  2. parkeervoorzieningen;
  3. voet- en rijwielpaden;
  4. groenvoorzieningen;
  5. (openbare) nutsvoorzieningen;
  6. ondergrondse en/of bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
  7. overige bijbehorende voorzieningen.
10.2 Bouwregels
 
Op of in de voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande dat:
  1. de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 12 m bedraagt;
  2. de bouwhoogte van kunstobjecten maximaal 12 m bedraagt;
  3. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m bedraagt.
10.3 Specifieke gebruiksregels
 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden of opstallen ten behoeve van motorbrandstofverkooppunten.