Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Brier
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11007-oh01

Artikel 4 Bedrijf - Gasontvangstation

4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Bedrijf - Gasontvangststation’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. de aanleg en instandhouding van een gasontvangststation;
 2. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;
met de daarbij behorende
 1. erven en tuinen;
 2. interne ontsluitingsstructuren;
 3. (voorzieningen ten behoeve van) laden en lossen en parkeervoorzieningen;
 4. voet- en rijwielpaden;
 5. groenvoorzieningen;
 6. overige bijbehorende voorzieningen;
 7. ondergrondse en/of bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
 1. op of in de voor ‘Bedrijf - Gasontvangststation’ aangewezen gronden mogen slechts die gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen;
 2. het bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel maximaal 60%.
4.2.2 Gebouwen
Ten aanzien van de situering en maatvoering van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden opgericht;
 2. de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ is aangegeven.
4.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Ten aanzien van de situering en maatvoering van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
 2. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 10 m, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde gesitueerd tussen de bedrijfsbebouwing en de aan de weg gelegen bouwperceelgrens maximaal 2,5 meter bedraagt.