direct naar inhoud van 9.3 Toelichting bij de regels
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

9.3 Toelichting bij de regels

Hiernavolgend worden de planregels artikelsgewijs van een nadere toelichting

voorzien.

Hoofdstuk   Regel   Toelichting  
1. inleidende regels   1. begrippen

2. wijze van meten  
De in de planregels gebezigde begrippen worden hierin omschreven.
Een omschrijving van de wijze waarop het meten dient plaats te vinden  
2. bestemmingsregels   3. Agrarisch met waarden
4. Maatschappelijk - Militaire zaken
5. Natuur
6. Sport - Autocircuit
7. Verkeer - Wegverkeer
8. Water

9. Waarde - Ecologische Hoofdstructuur
10. Waarde - Ontwikkelingszone Groen  
Artikel 3 t/m 8 zijn hoofdbestemmingen. Iedere bestemming is opgebouwd conform de richtlijnen uit de SVBP 2008, waarin een vaste opzet voor de bestemmingsregels is vastgelegd. Het betreft gebiedsbestemmingen en gedetailleerde bestemmingen. De opzet voor onderhavig bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:
§ Bestemmingsomschrijving
§ Bouwregels
§ Nadere eisen
§ Afwijken van de bouwregels
§ Specifieke gebruiksregels
§ Afwijken van de gebruiksregels
§ Wijzigingsbevoegdheid

Artikel 9 t/m 10 bevatten de dubbelbestemming Waarden. Deze waarden worden via een in de regels opgenomen aanlegvergunningstelsel beschermd tegen ongewenste ingrepen.  
3. Algemene regels   11. Antidubbeltel bepaling
12. Algemene aanduidingsregels
13. Algemene afwijkingsregels
14. Algemene wijzigingsregels
15. Overige regels  
De algemene aanduidingsregels regelt de diverse zoneringen. Ook is een algemene regel opgenomen in het geval het gaat om geringe afwijkingen van de in het plan opgenomen profielen van wegen en afmetingen van terreinen, alsmede de verhoging van de bouwhoogte vanspecifieke bouwwerken, geen gebouwen zijnde en van gebouwen ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen. Ook geldt er een algemene ontheffing voor overschrijding van de maten met 10% voor zover dit niet elders in de planregels is voorzien.  
4. Overgangs- en slotregels   16. Overgangsrecht17. slotregel  
Dit artikel bevat de overgangsbepalingen met betrekking tot bebouwing respectievelijk het gebruik van gronden en bouwwerken.

De slotregel geeft de titel van de
planregels aan.