direct naar inhoud van 7.2 Planschade
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

7.2 Planschade

Met de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan worden intensieve veehouderij binnen de bestemming Agrarisch niet meer toegestaan. Ten opzichte van de hiervoor geldende regelingen betekent dit een bepaalde beperking van de gebruiksmogelijkheden. Zoals verwoord in paragraaf § 6.2 is deze keuze mede gemaakt om de emissie van stikstof op nabijgelegen Natura 2000-gebieden te verminderen.

Bij deze keuze zijn ook de financiële gevolgen hiervan in ogenschouw genomen. Het niet langer toestaan van intensieve veehouderij kan namelijk planschade tot gevolg hebben.

In principe ontstaat planschade, indien een nieuw bestemmingsplan ten opzichte van het vorige bestemmingsplan een beperking van de bouw- of gebruiksmogelijkheden met zich meebrengt. Belanghebbenden kunnen in dat geval een verzoek om vergoeding van planschade bij de gemeente indienen.

In 2006 en 2010 heeft de gemeente Venray anterieure overeenkomsten afgesloten met de initiatiefnemer van Circuit de Peel. In deze anterieure overeenkomstenen zijn onder meer afspraken gemaakt over het uitkopen van de emissierechten van de betreffende intensieve veehouderijen en de zorg voor verplaatsing van de bedrijven naar een andere locatie.

Daarmee is het planschaderisico voldoende afgedekt.