direct naar inhoud van 6.1 Bodem en water
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

6.1 Bodem en water

6.1.1 Bodem

Gelet op de huidige bodemkwaliteit zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen voor de realisatie van het circuit. Verder is de verwachting dat de ontwikkeling van het circuit en het toekomstige gebruik daarvan geen nadelige gevolgen voor de bodemkwaliteit hebben. Het hemelwaterbeheer en de geplande afvoer van afvalwater voorkomen dat gemorste stoffen (benzine, olie) in het bodemmateriaal kunnen doordringen (zie hierna onder 'hemelwater').

Gelet op het huidige agrarische gebruik is het bodemprofiel binnen het plangebied sterk geroerd. De ontwikkeling van het circuit kan hier geen verdere schade aan toebrengen.

Het crosscircuit wordt deels opgehoogd voor de aanleg van meerdere springheuvels. De hiervoor benodigde grond komt vrij uit het werk, onder meer bij het vrijgraven van de fundering van de verschillende bouwwerken.

Voor de geluidwal wordt grond aangevoerd. In totaal 80.000 m3. Deze grond is afkomstig uit verschillende depots binnen de gemeente Venray en is licht verontreinigd (categorie 1). Dit laatste betekent dat:

 • de samenstellingswaarden uit bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit (Bsb) worden overschreden;
 • de samenstellingswaarden voor grond uit bijlage 2 van het Bsb worden niet overschreden;
 • de grond op zodanige wijze kan worden gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische verontreinigingen wordt overschreden.

De nuttige toepassing van deze grond wordt door de overheid gestimuleerd en wordt onder meer ook op grote schaal toegepast in geluidwallen langs de Nederlandse snelwegen.

6.1.2 Water

Grondwater

Gelet op het waterbeheer bestaan er geen risico's op verontreiniging van het grondwater.

De gemiddeld hoogste grondwaterstand staat circa 1,5 meter onder maaiveld. De aanleg van het circuit vereist voor enkele onderdelen een maximale drooglegging van 1 meter. Hiervoor hoeft geen drainage plaats te vinden ook niet tijdelijk.

Regenwater

De provincie Limburg beschrijft in het document 'De Watertoets – Samenwerking van Ruimte en Water' (juni 2004) de procedurele aspecten van de watertoets met onder meer aandacht voor de rol van de verschillende, betrokken actoren. Verder wordt ook aandacht besteed aan de gewenste inhoud van de waterparagraaf in het bestemmingsplan (zie § 2.2). Van de hierin vermelde doelstellingen zijn de volgende relevant voor het plangebied:

 • Het grondwater voldoet in 2022 overal in Limburg aan de basiskwaliteit. Grondwater krijgt of behoudt voldoende kwaliteit om als grondstof voor drinkwater te dienen en andere hoogwaardige toepassingen;
 • De vuiluitworp uit rioolstelsels wordt teruggebracht tot op het basisniveau;

Het waterschap Peel en Maasvallei geeft in haar Beleidsnotitie 'Water in een bebouwde omgeving' (2006) op hoofdlijnen de belangrijkste (financiële) keuzes aan ten aanzien van het beheer van water in een bebouwde omgeving. Ten aanzien van afkoppeling wordt gesteld:

 • Voor het afkoppelen van hemelwater streeft het waterschap naar een verregaande loskoppeling van hemelwater en afvalwater. Hierbij houdt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de ontwatering en dus ook de afkoppeling en de hiermee gemoeide berging. Het waterschap stelt hiervoor geen subsidie of grond meer beschikbaar, tenzij de voorzieningen planoverstijgend zijn.

De gemeente Venray heeft geen gemeentelijk waterplan. Wel heeft zij in haar GRP 2005 – 2014 enkele eisen opgenomen ten aanzien van waterhuishouding. Zo streeft de gemeente naar gescheiden stelsels en beperking van het gebruik van uitloogbare materialen. Verder sluit de gemeente wat betreft het waterbeheer aan bij het beleid van het waterschap.

Uitgangspunten toekomstige waterhuishouding

De aanleg en het gebruik van het circuit kunnen nadelige gevolgen hebben voor het grond- en oppervlaktewater. In overleg met het waterschap Peel en Maasvallei zijn maatregelen voorgesteld om deze gevolgen te voorkomen (zie Aanvulling MER 2011, bijlage 13 ). Het circuit is in de afgelopen periode grotendeels gerealiseerd. In 2011 is door het waterschap onderzoek gedaan naar het ontwikkelde hemelwaterafvoersysteem. Het waterschap concludeert: “binnen het plangebied wordt een hemelwatersysteem gerealiseerd zodat overlast van vervuilingsrisico's tot een aanvaardbaar risico wordt teruggedrongen” (zie Aanvuling MER 2011, bijlage 13, Brief Waterschap Peel en Maasvallei van 8 maart 2011).

Het hemelwaterafvoersysteem is gebaseerd op de principes van duurzaam waterbeheer. Concreet betekent dit dat de schone en vuile waterstroom afzonderlijk worden verwerkt, waarbij . de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

 • de hemelwaterafvoer wordt ter plekke geregeld via een eigen systeem en niet aangekoppeld op de riolering conform de beslisboom “verantwoord afkoppelen” (Zuiveringsschap Limburg 2002);
 • hierbij is de trits “vasthouden-bergen-afvoeren” van toepassing, waarbij het lokaal infiltreren van regenwater de voorkeur heeft;
 • eventuele verontreiniging van het regenwater dient door bronmaatregelen te worden voorkomen;
 • een gelimiteerde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem is toegestaan.

Omdat het regenwater wordt geïnfiltreerd, worden waar mogelijk niet uitloogbare bouwmaterialen toegepast. Hierbij is de richtlijn duurzaam bouwen van toepassing. Verder wordt er van uitgegaan dat in het groenbeheer geen onkruidbestrijdingsmiddelen worden toegepast of alleen dan als deze biologisch afbreekbaar zijn. Ook wordt terughoudendheid verwacht in de toepassing van strooizout.

Conclusie

Binnen het plangebied wordt een hemelwatersysteem gerealiseerd waarmee de vervuilingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Dit wordt bereikt doordat:

 • De risicovolle oppervlakten (paddock, racebaan) van het circuit zijn aangesloten op een afvoersysteem met olieafscheiders.
 • Om te voorkomen dat bij heftige neerslag overlast ontstaat is een waterbuffer aangelegd. De extra buffercapaciteit die nodig is bij extremere neerslaghoeveelheden (T=10) is via een infiltratiesloot op de grens naar het vliegveld geregeld. Indien nodig stort deze over op de sloot langs de Bakelsedijk. In een T=100 situatie wordt indien de buffer volstaat het water op de onverharde delen van het circuitterrein geloosd.

Overleg met de waterbeheerder

In het kader van de watertoets is in 2006 en 2007 overleg gevoerd met waterschap Peel en Maasvallei. Het waterschap heeft onlangs per brief laten weten dat de hemelwaterafvoer binnen het circuitterrein volgens afspraak is gerealiseerd (zie Aanvulling MER 2001, bijlage 13, Brief Waterschap Peel en Maasvallei van 8 maart 2011).