direct naar inhoud van 5.4 Geur
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

5.4 Geur

5.4.1 Beleid, wet- en regelgeving

Veehouderijen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning).

Vergunningplichtige veehouderijen moeten wat betreft geuremissie voldoen aan de Wet geurhinder en veehouderij. Veehouderijen die onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen, moeten voldoen aan de in dat besluit genoemde minimaal aan te houden afstand tot geurgevoelige objecten. Daarnaast is voor geurhinder ook de Reconstructiewet concentratiegebieden van belang.

5.4.2 Geurhinder

Binnen het plangebied is geen sprake van geurhinder. Als onderdeel van het initiatief zijn de twee nabij gelegen intensieve veehouderijen uitgekocht. Deze zijn uitgekocht en worden naar elders verplaatst.