direct naar inhoud van 5.2 Luchtkwaliteit
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

5.2 Luchtkwaliteit

5.2.1 Beleid, wet- en regelgeving

Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. De kern van de 'Wet luchtkwaliteit' bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. Met de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang te laten vinden (zie 2.1.8).

5.2.2 Onderzoek

Het gebruik van het circuit leidt tot de emissie van uitlaatgassen. Hierbij is niet alleen gekeken naar de consequenties van het raceprogramma maar ook naar de verkeersaantrekkende werking van het circuit (zie hoofdstuk 3). De invloed van de emissies op de luchtkwaliteit is door middel van immissieberekeningen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is dit effect getoetst aan de grenswaarden uit de 'Wet luchtkwaliteit' (Wlk 2007). De berekeningen van de activiteiten binnen de inrichting zijn uitgevoerd middels het Stacks programmapakket (versie 10.2, update oktober 2010). De berekeningen van de verkeersaantrekkende werking zijn uitgevoerd met het CAR II model (versie 9.0, 27 mei 2010). De volgende luchtkwaliteit componenten zijn hierbij in beschouwing genomen: NO2, fijn stof, CO, benzeen en roet.

In de Wet luchtkwaliteit zijn ook grenswaarden opgenomen voor de component PM2,5. Voor deze component geldt dat vanaf het jaar 2015 een jaargemiddeldegrenswaarde van 25 ìg/m3. De hoeveelheid PM2,5 heeft een directe relatie met de aanwezigheid van PM10. Uit onderzoek van het RIVM komt naar voren dat de luchtsamenstelling in Nederland over het algemeen wordt gekenmerkt door een vaste verhouding tussen deze fracties van fijn stof

. Verder blijkt uit deze studie dat wanneer aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan. Op basis van deze conclusie zijn geen aparte berekeningen uitgevoerd voor de component PM2,5.

De opzet en resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek zijn vervat in een separate bijlage luchtkwaliteit (zie Aanvulling MER 2011, bijlage 8).

Conclusie

Ten aanzien van de componenten NO2 en fijn stof (PM10) komt uit de berekeningen naar voren dat de wettelijk vastgelegde grenswaarde niet worden overschreden. Dit geldt zowel voor de omgeving van het circuit als voor de omgeving van de Peelweg, de hoofdontsluiting van Circuit de Peel.

Wanneer hierbij nader wordt ingezoomd op de cummulatieve effecten ter hoogte van de Peelweg (verkeersaantrekkende werking inclusief bronbijdrage inrichting) komt uit het onderzoek naar voren dat de jaargemiddelde NO2 concentratie 23,7 µg/m3 bedraagt en de jaargemiddelde PM10 concentratie 27,3 µg/m3. Nog ver beneden de voor beide stoffen wettelijk vastgelegde grenswaarde van 40 µg/m3. Ten aanzien van de uurgemiddelde NO2 concentratie worden nul overschrijdingen berekend. Gelet op het 24 uurgemiddelde worden op jaarbasis maximaal 16 overschrijdingen van de wettelijk voorgeschreven grenswaarde berekend, waar 35 keer is toegestaan. Deze berekende concentraties en overschrijdingen liggen hiermee alle onder de grenswaarde uit de Wet luchtkwaliteit zodat aan de eisen die uit deze wet voortvloeien wordt voldaan.

Ook doen zich geen overschrijdingen voor waar het gaat om de componenten CO, benzeen en roet.