direct naar inhoud van 5.1 Geluid
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

5.1 Geluid

5.1.1 Beleid, wet- en regelgeving

De regelgeving voor geluidhinder (weg, spoorweg, industrie) is vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Per 1 januari 2007 is deze wet gewijzigd. De Wgh biedt een toetsingskader voor het geluidsniveau op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen). De wet kent een ondergrens, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting lager is dan deze waarde, zijn de voorwaarden die de Wet geluidhinder stelt aan het realiseren van geluidsgevoelige bestemmingen niet van toepassing. Daarnaast is er in de wet een bovengrens opgenomen, de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Indien de geluidbelasting hoger is dan deze waarde, is het realiseren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in principe niet mogelijk (zie 2.1.7).

5.1.2 Geluidsbelasting

De ingebruikname van het circuit leidt tot geluidhinder in de omgeving van het circuit. Omdat het gebruik van het racecircuit en de uitgangspunten zijn veranderd, zijn opnieuw geluidberekeningen uitgevoerd (zie Aanvulling MER 2011, bijlage 9).

Oppervlakte beïnvloedingsgebied

Het beïnvloedingsgebied is de oppervlakte die binnen de 50 dB(A) contour ligt. Indien rekening wordt gehouden met een tonale toeslag van 5 dB(A) is de omvang van dit gebied 181 ha. Zonder toeslag gaat het om een gebied ter grootte van 48 hectare. Het beïnvloedingsgebied is aanmerkelijk kleiner dan berekend in 2007. De belangrijkste reden hiervan is dat het circuit niet meer dagelijks wordt gebruikt voor nevenactiviteiten, maar maximaal 162 dagen. Het aantal wedstrijddagen is in vergelijking met het programma uit 2007 min of meer gelijk gebleven.

Geen woningen binnen zone industrielawaai

De woningen naast het circuit vallen buiten de zone industrielawaai van 50 dB(A). Dit betekent dat deze woningen volgens de Wet geluidhinder geen ontoelaatbare hinder ondervinden van de circuitactiviteiten.