direct naar inhoud van 4.2 Landschap, archeologie en cultuurhistorie
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

4.2 Landschap, archeologie en cultuurhistorie

De gemeente Venray streeft in haar ontwikkelingsperspectief (vastgesteld 14 februari 2006) naar behoud van landschappelijke waarden en cultuurhistorisch erfgoed en wil het erfgoed beter benutten voor recreatie en toerisme. Naast cultuurhistorische elementen wordt gestreefd naar behoud van landschappelijke waarden en landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen.

Ontstaansgeschiedenis

Het plangebied behoort tot de jonge dekzandontginningen. De dekzanden en het veengebied op de Peelrug bleven heel lang woeste grond. Ook op relatief recente kaarten (tot 1900) is dit nog onontgonnen gebied. Op de kaart van 1910 is een eerste ontginning herkenbaar in de omgeving van de Kempkensberg. Op de kaart zijn nog geen boerderijen aanwezig. Ook Ysselsteyn is een ontginning uit de twintigste eeuw.

Landschap

De droogste en armste gronden zijn veelal bebost (waarvan een groot gedeelte naaldbos). De landbouwgebieden zijn voorzien van lange rechte wegen. De boerderijen liggen in lange linten langs deze wegen. De agrarische grond is veelal verdeeld in grote percelen, in een veelal regelmatige verkaveling.

Het plangebied ligt in een open enclave in het bos, grenzend aan Vliegbasis De Peel. Direct om het plangebied heen liggen bos, een akker en het terrein van de vliegbasis.

Archeologie

In navolging van het verdrag van Malta (zie ook paragraaf ) moet in Nederland voor alle ruimtelijke ontwikkelingen een verkennend bodemonderzoek naar archeologische monumenten en bijzonderheden worden verricht. Door een dergelijk onderzoek wordt duidelijk of er vondsten te verwachten zijn. Hiervoor is een standaard onderzoeksmethode ontwikkeld.

Op de Archeologische verwachtingskaart van Nederland (bron?) is aangegeven dat in het plangebied de archeologische trefkans middel hoog is. Er zijn in het plangebied geen bekende archeologische monumenten.

Onderzoek

In 2006 is door het archeologisch bureau Synthegra een verkennend booronderzoek uitgevoerd (zie Aanvulling MER 2011, bijlage 11). Het onderzoek is uitgevoerd voor het circuitterrein en nieuw aan te leggen weg. In dat gedeelte van het plangebied wordt de grond geroerd en bestaat de kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Het onderzoek heeft zich niet gericht op het gedeelte van het plangebied dat aangeduid is als 'agrarisch gebied' en 'natuur' aangezien hier de bodem niet wordt geroerd en geen bomen worden geplant.

De conclusie uit dit onderzoek is dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor archeologische vindplaatsen. Een vervolgonderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht. Op de Archeologische Verwachtingenkaart van de gemeente Venray (2007) is conform dit onderzoek het plangebied aangeduid met een lage verwachting