direct naar inhoud van 3.3 Locatiekeuze
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

3.3 Locatiekeuze

IIn het kader van de Aanvulling MER 2011 is een regionaal alternatievenonderzoek uitgevoerd, waarin binnen heel Noord-Limburg is gezocht naar geschikte locaties. Voor Circuit de Peel is met behulp van een geluidmodel bepaald hoe groot het benodigde (indirecte) ruimtebeslag is. Met behulp van GIS (Geografisch Informatie Systeem) is het zoekgebied getoetst aan criteria op basis van:

  • wetgeving en (provinciaal) beleid (harde criteria);
  • het (indirecte) ruimtebeslag in de vorm van (geluid)hinder en effecten op natuurgebieden in de omgeving (zachte criteria).

De onderzoeksmethode laat zich omschrijven als een onderzoek van grof naar fijn. Er is gebruik gemaakt van een zogenaamde 'grove zeef', een 'middenzeef en een 'fijne zeef'. In de grove zeef zijn alleen uitsluitende criteria (bijvoorbeeld woonkernen, Natura 2000, landbouwintensiveringgebied e.d.) opgenomen. Na een GIS-bewerking op basis van deze uitsluitende kenmerken blijven nog 38 potentiële zoekgebieden over. Deze zijn in de middenzeef nader onderzocht op de aanwezigheid van kenmerken die gevoelig zijn voor geluidhinder (woningen, recreatievoorzieningen, broedvogels), mate van ontsluiting, mogelijkheden voor inpassing in het landschap, e.d. Hiermee is het aantal zoekgebieden teruggebracht naar vier stuks. In de fijne zeef zijn deze vier locaties met elkaar vergeleken onder andere op basis van meer gedetailleerde informatie.

De vier geselecteerde gebieden zijn:

  • Zoekgebied 7: Bakelse dijk Zuid (gemeente Venray);
  • Zoekgebied 22: Sevenum - Evertsoord (gemeente Horst a/d Maas);
  • Zoekgebied 23a: Greenport-Zuid (gemeente Horst a/d Maas);
  • Zoekgebied 23b: Greenport-Noord (gemeente Venlo).

Vrijwillige toetsing commissie m.e.r.

Het Regionaal Alternatievenonderzoek is ter toetsing voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.). De Commissie is van oordeel dat “het alternatievenonderzoek voldoende informatie biedt voor een zorgvuldige besluitvorming. Het onderzoek is zorgvuldig en goed navolgbaar opgebouwd.” De Commissie is verder van mening dat “naast de gebruikte criteria ook andere (mogelijk) van toepassing zijn, maar dat in het licht van de onderzoeksopgave weloverwogen keuzes zijn gemaakt die helder zijn gepresenteerd.”

De Commissie adviseert het onderzoek naar de effecten op de natuur op enkele aspecten uit te breiden en daarnaast om de fijne zeef uit te breiden met twee extra locaties die ten onrechte zijn afgevallen in de middenzeef, te weten:

  • Zoekgebied 18: Horst - Hoogheide (gemeente Horst a/d Maas);
  • Zoekgebied 33: Heldensebossen - Heide (gemeente Peel en Maas).

Bakelsedijk-zuid voorkeurslocatie

Uit het Regionaal Alternatievenonderzoek Circuit de Peel en de wijzigingen daarin op basis van het eerder genoemde toetsingsadvies (zie Aanvulling MER 2011) blijkt dat de locatie aan de Bakelsedijk-zuid de voorkeur heeft boven de andere geselecteerde locaties. Bovendien is gebleken dat alle andere gemeenten waarin een of meer van de geselecteerde zoeklocaties liggen afwijzend reageren op de realisatie van het circuit binnen hun gemeentegrenzen.

Milieu

De keuze voor een geschikte locatie hangt sterk samen met de gevoeligheid van de omgeving voor de verwachte geluidemissie. Om de invloed hiervan te beperken zijn in 2007 meerdere inrichtingsvarianten in beschouwing genomen waarin de wijze van geluidafscherming centraal staat (zie MER Circuit de Peel 2007). Op basis hiervan is gekozen voor een geluidafscherming die bestaat uit een aarden wal van 10m hoog met daarbovenop een hellend scherm. Ofschoon bij deze inrichting de geluidemissie drastisch is teruggebracht, is nog immer sprake van geluidhinder. In een meer stedelijke omgeving zijn het de bewoners die hier last van ondervinden; in een meer natuurlijke omgeving gaat het ten kosten van het broedsucces van verschillende soorten vogels en verstoring van de recreatieve rust.

Uit het Regionaal Alternatievenonderzoek blijkt dat de zoeklocatie Bakelsedijk Zuid vooral goed scoort omdat er in de omgeving van deze locatie weinig woningen staan. Gelet op natuur ligt deze locatie vrij ongunstig. Bij de overige locaties is het vooral de bewoonde omgeving een belangrijke beperkende factor. In de overall beoordeling van de meest geschikte locaties komt Bakelsedijk Zuid als de meest gunstig gelegen locatie uit de bus (zie Aanvulling MER 2011).

Standpunt gemeenten

Het locatieonderzoek en de resultaten van de fijne zeef zijn met de verschillende gemeenten besproken waarbinnen de geselecteerde zoeklocaties liggen. Aan deze gemeenten is gevraagd hoe zij staan tegenover de mogelijke allocatie van het racecircuit binnen hun grenzen op de aangewezen plek en of zij medewerking willen verlenen aan de realisatie van het circuit op deze plek. Deze vraag is voorgelegd aan het bestuur van de gemeenten: Venlo (Greenport Noord), Horst a/d Maas (Horst Hoogheide, Sevenum Evertsoord en Greenport Zuid) en Peel en Maas (Heldensebossen-heide). Alle gemeenten hebben afwijzend gereageerd (zie Aanvulling MER 2011, bijlage 4).