direct naar inhoud van 2.3 Gemeente Venray
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

2.3 Gemeente Venray

2.3.1 Ontwikkelingsperspectief 2015

In 2006 heeft de gemeenteraad van Venray het Ontwikkelingsperspectief Nenray 2015 vastgesteld (hierna: Ontwikkelingsperspectief). Het Ontwikkelingsperspectief kan beschouwd worden als ruimtelijke vertaling van de Strategische Visie (2005), die abstract en op hoofdlijnen is geformuleerd.

Het Ontwikkelingsperspectief is een perspectief voor de middellange termijn. De tijdshorizon is 2015, met een doorkijk naar 2020/2025. Het Ontwikkelingsperspectief vormt voor het gemeentebestuur het vertrekpunt voor de afweging bij concrete beslissingen en voor de inzet van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten, zoals het formuleren van beleid, het vaststellen van plannen en het opstellen van uitvoeringsprogramma's

Doel van het Ontwikkelingsperspectief is de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van Venray te begeleiden en de regiefunctie van de gemeente vorm te geven.Deze doelstelling is vertaald naar 8 (sub)doelen, die bijdragen aan het werk-, leef en verblijfsklimaat in de stad:

 • Het nastreven van een sterke regionale betekenis van Venray, door een actieve inzet op De regiofunctie voor verschillende taakvelden. Het verbreden van de economische structuur staat daarbij hoog in het vaandel. Wat het wonen betreft heeft Venray de ambitie om haar positie als woongemeente te versterken;
 • Het versterken van de attractiviteit van het centrum, door het versterken van de ruimtelijke identiteit, leefbaarheid, economische kracht en functionaliteit van het centrum;
 • Het behouden van levensvatbare dorpen en wijken, door samenwerking en clustering;
 • Het ondersteunen van sociale cohesie. Door te zorgen voor integratie en samenwerking tussen doelgroepen op verschillende niveaus;
 • Het versterken en verbeteren van de economie, door het aanwezige vestigingsmilieu kwalitatief te verbeteren en verbreding van de economie te stimuleren;
 • Het waarborgen van de bereikbaarheid van Venray, de bedrijventerreinen en het buitengebied, door te voorzien in een goede bereikbaarheid en ontsluiting van Venray;
 • Aandacht voor natuur en cultuurhistorische kwaliteiten, door de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Venray te beschermen en waar mogelijk verder te ontwikkelen en te benutten;
 • Het vergroten van de ruimtelijke identiteit van Venray, door ruimtelijke kwaliteiten van Venray te behouden, te versterken en te benutten met daarin ruimte voor ontwikkeling en vestiging van passende functies.

De doelstellingen zijn vertaalt naar 5 thema's met richtinggevende beleidsuitspraken. Deze bevatten beleidskeuzes, die leidend zijn voor houding gemeente richting ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Het overkoepelende thema voor Venray is de keuze om zowel dorp als stad te zijn. Dit principe is leidend voor de uitwerking van de andere thema's:

 • Venray is dorp en stad;
 • Venray is kennisintensief;
 • Venray is levendig;
 • Venray zorgt voor elkaar;
 • Venray voorziet in alle woonwensen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.BP11006-on01_0007.jpg"

Voor het voorliggende bestemmingsplan is vooral het thema 'Venray is levendig' van belang. De gemeente Venray wil dit thema ruimte bieden aan (grootschalige) evenementen. Volgens het ontwikkelingsperspectief streeft de gemeente Venray binnen dit thema naar de realisatie van een multifunctioneel outdoorcentrum voor o.a. motorsportevenenementen ter vervanging van het oude Circuit de Peel.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt een nieuw circuit mogelijk ter vervanging van het oude circuit aan de Bakelsedijk. Het bestemmingsplan past daarmee binnen de kaders van het Ontwikkelingsperspectief 2015.

2.3.2 Verordening geurhinder en veehouderij Venray

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2008 de verordening Geurhinder en veehouderij Venray vastgesteld. Op de kaart die bij deze verordening hoort, staan de gebieden aangegeven met de bijbehorende normen. De onderbouwing van deze verordening is opgenomen in de bijbehorende gebiedsvisie.

Voor de evaluatie van de geurverordening is in 2011 een rapport opgesteld over de ontwikkeling van de geurbelasting door veehouderijen in de periode 2009 – 2010. De analyse in het rapport is gebaseerd op de geurkaarten van de voor- en achtergrondbelasting. Naar aanleiding van de evaluatie heeft het college van burgemeester en wethouders op 15 februari 2011 ingestemd met het traject om de geurverordening aan te passen.