direct naar inhoud van 1.8 Leeswijzer
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

1.8 Leeswijzer

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Deze toelichting dient ter onderbouwing en uitleg van datgene wat in de planregels en op de verbeelding juridisch wordt vastgelegd.

  • In hoofdstuk 2 is het relevant (ruimtelijke) beleid en de wet- en regelgeving van diverse overheden beschreven;
  • In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de opzet en gebruik van het circuit, de nut en noodzaak van het plan en de locatie keuze;.
  • In hoofdstuk 4 tot en met 8 van deze toelichting is een beschrijving van de haalbaarheid van het plan opgenomen, waarbij onder andere aandacht is besteed aan ecologie, archeologie en cultuurhistorie, bodemkwaliteit, geluid, water en andere relevante milieuaspecten. Van deze aspecten is in beeld gebracht in hoeverre zij de ontwikkeling en bestemming van het gebied be├»nvloeden in de vorm van beperkingen en/of ontwerpeisen. Daarnaast wordt in deze hoofdstukken aandacht besteed aan de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan;
  • In hoofdstuk 8 worden de inspraakreacties, zienswijzen en overlegreacties beantwoord
  • Hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de wijze van bestemmen en wordt het bestemmingsplan per artikel de bestemmingsregeling toegelicht;
  • Tot slot wordt in hoofdstuk 10 ingegaan op de handhaafbaarheid van het dit bestemmingsplan.