direct naar inhoud van 1.5 Procedure
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

1.5 Procedure

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan zal conform de inspraakverordening van de gemeente Venray zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis en is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen. nl. Eenieder kan in die zes weken zijn inspraakreactie schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan zal zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis en is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen. nl. Eenieder kan in die zes weken zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente.

Vaststelling door de gemeenteraad

Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan heeft zij twee weken de tijd om het besluit bekend te maken.

Beroep

Als het definitieve bestemmingsplan is bekendgemaakt, wordt deze zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Het bestemmingplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die het eens zijn met dit plan - en ook al hebben laten weten bij het ontwerpbestemmingsplan - kunnen in deze zes weken in beroep gaan bij de Raad van State.

Binnen ongeveer een jaar zal de Raad van State beslissen over het beroep. Het bestemmingsplan treedt wel in werking en er kan - ondanks uw beroep - begonnen worden met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Aanvulling MER: verkorte procedure

De Wet milieubeheer biedt de mogelijkheid van een verkorte procedure mits het voornemen in een eerder opgestelde MER als alternatief is beschreven. In het geval van Circuit de Peel is dit het geval.

De verkorte procedure houdt in dat het MER uit 2007 moet worden geactualiseerd onder meer gelet op tussentijdse wijzigingen in beleid en in het geval van Circuit de Peel ook gelet op aanpassingen in het raceprogramma.

De bij dit bestemmingsplan behorende Aanvulling MER 2011 wordt tezamen met het bestaande MER uit 2007 (inclusief Aanvulling MER 2007) ter aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt een inspraakperiode van zes weken. Deze valt samen met de tervisielegging van het voorliggende bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning

Voor het feitelijke gebruik van het circuit, zal tevens een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze procedure heeft een doorlooptijd van circa 6 maanden. Bevoegd gezag is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray.