direct naar inhoud van 1.4 Aanvulling MER
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

1.4 Aanvulling MER

Regionaal alternatievenonderzoek

In het kader van de Aanvulling MER 2011 is een regionaal alternatievenonderzoek uitgevoerd, waarin binnen heel Noord-Limburg is gezocht naar geschikte locaties.

Uit deze analyse blijkt dat het zoekgebied Bakelsedijk Zuid als de meest gunstige locatie kan worden aangewezen. Dit hangt onder meer samen met de gebruikswaarde en toekomstwaarde van de locatie. Ook ten aanzien van de planologische geschiktheid geldt Bakelsedijk Zuid als een van de meest gunstige locaties. Er zijn geen belemmeringen (leidingen, risicocontouren) en ook de verkeersafwikkeling is vanwege de aangrenzende provinciale weg gunstig. Waar het gaat om "zorgvuldig ruimtegebruik" biedt vooral Greenport Zuid de beste kansen. Het circuit past functioneel bij de daar aanwezige vliegstrip, direct gelegen langs de A67 (bundeling van geluidbronnen). Gelet op milieu en natuur is de keuze voor Bakelsedijk Zuid gunstig waar het gaat om de bewoonde omgeving en ongunstig met het oog op de natuurlijke omgeving.

Uit de analyse blijkt verder dat in de omgeving van vijf van de zes locaties woonconcentraties liggen en in twee situaties daarnaast sprake is van grootschalige vormen van recreatie. Naar verwachting zal een deel van de gebruikers hiervan grote moeite hebben met de acceptatie van het circuit. Dit betekent dat ook gelet op de maatschappelijke acceptatie Bakelsedijk Zuid in vergelijking met de overige in beschouwing genomen zoekgebieden de meest gunstige locatie is.

Geen medewerking andere gemeenten

Het locatieonderzoek en de resultaten van de fijne zeef zijn met de verschillende gemeenten besproken waarbinnen de geselecteerde zoeklocaties liggen. Aan deze gemeenten is gevraagd hoe zij staan tegenover de mogelijke allocatie van het racecircuit binnen hun grenzen op de aangewezen plek en of zij medewerking willen verlenen aan de realisatie van het circuit op deze plek. Deze vraag is voorgelegd aan het bestuur van de gemeenten: Venlo (Greenport Noord), Horst a/d Maas (Horst Hoogheide, Sevenum Evertsoord en Greenport Zuid) en Peel en Maas (Heldensebossen-heide). Alle gemeenten hebben afwijzend gereageerd. Hun schriftelijke reactie is opgenomen in bijlage 4 van de Aanvulling MER 2011.

Voorkeurslocatie Bakelsedijk Zuid

Gelet op het vorenstaande vormt Bakelsedijk Zuid in vergelijking met de overige in beschouwing genomen zoekgebieden de meest gunstige locatie.

Milieueffecten

In de Aanvulling MER 2011 zijn vooral die milieuaspecten naar voren gehaald die relevant zijn in het licht van:

  • De aangepaste activiteitenmatrix en de effecten hiervan op milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit en natuur (stikstofdepositie);
  • De toetsing van de voorgenomen ontwikkeling aan gewijzigde regelgeving rond geluid, luchtkwaliteit en natuur.

Voor alle overige aspecten blijft het MER uit 2007 van kracht.

Geluid/luchtkwaliteit

Gelet op de geluidemissie is in vergelijking met 2007 sprake van een verbetering. De geluidbelaste oppervlakte (> 50 dB(A) is kleiner omdat het circuit minder vaak wordt gebruikt. Het ruimtebeslag van de 50 dB(A) contour bedraagt 48 ha (of 181 ha als rekening wordt gehouden met een tonale toeslag van 5 dB(A). De geluidbelasting op de gevel van de meest nabij gelegen woningen ligt beneden de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) waardoor de geluidsituatie voldoet aan de Wet geluidhinder. Deze verbetering hangt vooral samen met het sterk gereduceerde programma gelet op het aantal nevenactiviteiten (zie hoofdstuk 5).

Ten aanzien van de componenten NO2 en fijn stof (PM10) komt uit de berekeningen naar voren dat de wettelijk vastgelegde grenswaarde niet worden overschreden. Dit geldt zowel voor luchtkwaliteit in de directe omgeving van het circuit als de luchtkwaliteit langs de Peelweg, de hoofdontsluiting van Circuit de Peel. Ook de cumulatie van beide emissiebronnen ter hoogte van de Peelweg (verkeersaantrekkende werking inclusief bronbijdrage inrichting) leidt niet tot overschrijding van de wettelijk gestelde normen.

Natuur

Wat betreft natuur is sprake van negatieve ontwikkeling. Ruim 15 ha van het EHS gebied en 19 ha van het POG gebied liggen binnen de 42 dB(A) geluidzone. Deze oppervlakte is overigens kleiner dan in de situatie van 2007. De geluidemissie verstoort het broedsucces van vijf beschermde vogelsoorten waaronder sperwer en boomleeuwerik. Op de plek waar het circuit wordt aangelegd verdwijnen van twee Rode lijstsoorten (veldleeuwerik en graspieper) met samen zes broedplekken.