direct naar inhoud van 1.3 Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

1.3 Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Waarom een m.e.r?

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over grote projecten / ingrepen. Het doel hiervan is het streven om het milieubelang - naast alle andere belangen - een volwaardige rol in de besluitvorming te laten spelen. De procedure van m.e.r. is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer en diverse uitvoeringsbesluiten.

Omdat het racecircuit gedurende meer dan acht uur per week wordt gebruikt, past het als voornemen in categorie 43 van lijst D uit het Besluit m.e.r. Dit betekent dat voor de ontwikkeling van het racecircuit een milieubeoordeling moet worden opgesteld waarmee kan worden vastgesteld of deze activiteit al dan niet Besluit-m.e.r.-plichtig is.

Gelet op bovenstaande heeft de gemeente Venray in 2006 besloten om voor de beoogde activiteit, de verplaatsing van het racecircuit vrijwillig de uitgebreidere procedure van (Besluit) m.e.r. te doorlopen.

Het milieueffectrapport (MER)

In het MER worden de verwachte milieueffecten beschreven. Hiervoor worden meerdere alternatieven in beschouwing genomen en beoordeeld. De hierin opgenomen informatie beoogt twee doelen, namelijk:

  • Ondersteuning van het besluit over het nieuw op te stellen bestemmingsplan waarin de ligging van het circuit is geregeld door de gemeente Venray (WRO);
  • Ondersteuning van het besluit over de inhoud van de milieuvergunning voor het circuit door de provincie Limburg (Wm).

Relatie MER en bestemmingsplan

Het MER is in feite een onderdeel (bijlage) van de toelichting op het bestemmingsplan. Het MER is daarbij niet separaat vatbaar voor beroep. Het bestemmingsplan, in het kader waarvan het MER is gemaakt, is uiteraard wel vatbaar voor beroep. In dat kader zal de inhoud van het MER aan de orde kunnen komen indien belanghebbenden bijvoorbeeld van oordeel zijn dat het MER onjuistheden bevat en het besluit daarom redelijkerwijs niet door het bevoegde gezag had kunnen worden genomen.

Uitkomsten MER

In de onderstaande paragraaf De belangrijkste conclusies uit de MER 2007 weergegeven. Het volledige MER 2007 (incl. Aanvulling MER 2007) is opgenomen in bijlage 1 van dit bestemmingsplan.

Het centrale thema in de m.e.r. voor Circuit de Peel is de geluidemissie en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefmilieu in de omgeving van het circuit en de mogelijke consequenties voor natuur. Daarom is in het MER Circuit de Peel 2007 veel aandacht besteed aan de wijze van geluidafscherming. Voor dit doel zijn toentertijd zes varianten onderzocht die een aarden wal als basis hebben en wel of niet zijn uitgerust met een scherm, variƫrend in hoogte en stand.

Uit deze analyse blijkt dat vooral de hoogte en de vorm van de geluidafscherming doorslaggevend is. Het verschil in geluidbelasting bij een afscherming van 15m hoog en eenzelfde constructie van 10m is aanzienlijk. De geluidbelaste ruimte neemt in deze vergelijking met circa 60% af. Op basis van de in beschouwing genomen varianten is de voorkeur uitgesproken voor de variant die bestaat uit een gekanteld scherm op een geluidwal van 8,5 meter hoog. De totale hoogte van deze combinatie is 12,6 m. Het scherm sluit aan beide kanten aan op de hoofdtribune en komt qua vorm overeen met het afdak van de hoofdtribune. Het overhellende scherm eindigt in het horizontale vlak op 4 m afstand van de grote oval. De binnenkant van het scherm is bekleed met geluidabsorberend materiaal.