direct naar inhoud van 1.2 Voorgeschiedenis
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

1.2 Voorgeschiedenis

Ongeveer dertig jaar lang lag ten noorden van de Bakelsedijk, in het westen van de gemeente Venray, het 'Racecircuit De Peel'. De aanleg en het gebruik ervan is, ondanks diverse besluiten van de gemeente, nooit planologisch vastgelegd in een onherroepelijk geworden bestemmingsplan.

In 2008 is het circuit gesloten op gezag van het ministerie van VROM (nu: ministerie van Infrastructuur en Milieu). Inmiddels is het circuit opgeheven en onderdeel geworden van de Ecologische hoofdstructuur (EHS).

Bestemmingsplan en MER 2007

In 2006 heeft de gemeenteraad van Venray besloten dat de gemeente ruimte wil bieden aan een nieuw circuit binnen de gemeentegrenzen. In 2007/8 is voor een nieuwe locatie aan de Bakelsedijk Zuid een bestemmingsplan en een milieuvergunning ten behoeve van Circuit de Peel goedgekeurd (resp. bij raadsbesluit op 30 oktober 2007 en bij besluit van Gedeputeerde Staten op 5 juni 2008). Ter onderbouwing van deze plannen is toen tevens een MER opgesteld.

Na de goedkeuring van het bestemmingsplan, heeft de gemeente Venray een bouwvergunning voerleend voor de aanleg van het circuit en de bouw van tribunes, bezoekersvoorzieningen en geluidwerende voorzieningen.

Sinds 2008 is een groot deel van het circuit reeds gerealiseerd.

Uitspraak Raad van State in 2009

De Milieufederatie Limburg heeft tezamen met enkele andere appellanten een beroepschrift ingediend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten. De ABRvS heeft op 29 juli 2009 zowel het goedkeuringsbesluit voor het bestemmingsplan Circuit de Peel als de verleende milieuvergunning voor het circuit vernietigd (ABRvS uitspraken 200801853/1 en 200805618/1).

In de uitspraken oordeelt de ABRvS dat het aannemelijk is dat in de gemeente Venray behoefte bestaat aan een motorcrossterrein, maar dat niet valt uit te sluiten dat ook alternatieven in beschouwing moeten worden genomen die verder reiken dan de taak en doelstelling van één overheidsinstantie. Er zijn volgens de ABRvS meerdere redenen waarom de gemeentegrens van Venray in dit specifieke geval niet als criterium kon dienen voor het afbakenen van het alternatievenonderzoek. De ABRvS oordeelt daarom dat het locatieonderzoek behalve zoekgebieden binnen de gemeentegrenzen ook zoekgebieden buiten de gemeente Venray had moeten meenemen.

De ABRvS komt tot het eindoordeel dat niet is voldaan aan het motiveringsvereiste in artikel 7.10, eerste lid, onder b en 2, Wet milieubeheer. Deze conclusie gaf de ABRvS aanleiding om het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan te vernietigen.

Wat betreft de toegekende milieuvergunning oordeelt de ABRvS dat er niet van uit kan worden gegaan dat te allen tijde aan de gestelde grenswaarden wordt voldaan, omdat in het akoestische rapport dat is gehanteerd bij de beoordeling van de geluidbelasting vanwege de inrichting, niet is uitgegaan van een worst case situatie. Daarom is volgens de ABRvS onvoldoende zeker of de zonegrenswaarde in acht wordt genomen.

Daarmee was voor de Afdeling voldoende aanleiding om de milieuvergunning te vernietigen.

Gevolg van de uitspraak: nieuw bestemmingsplan en aanvulling MER

Het gevolg van deze uitspraken is dat de procedures van bestemmingsplan en milieuvergunning opnieuw moeten worden doorlopen.

Voor het bestemmingsplan is een nieuw alternatievenonderzoek uitgevoerd, waarbij ook gekeken is naar locaties buiten de gemeente Venray. Ten behoeve van de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning heeft de gemeente ook een Aanvulling MER laten opstellen.