direct naar inhoud van Artikel 14 Algemene wijzigingsregels
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

Artikel 14 Algemene wijzigingsregels

14.1 Wijzigingsbevoegdheid
14.1.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:

  • a. bestemmingsgrenzen met max. 10 m. verschuiven, of
  • b. functieaanduidingen van de verbeelding verwijderen.
14.1.2 Afwegingskader

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de in artikel 14.1.1 genoemde wijzigingsregels vindt een belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:

  • a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen worden geschaad;
  • b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
  • c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is aangetoond.
14.2 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de grondne met de bestemming 'Water' wijzigen in de bestemming 'Sport - Autocircuit', waarbij gelijktijdig een gedeelte van de gronden met de bestemming 'Sport - Autocircuit' wordt gewijzigd in 'Water', indien:

  • a. de verschuiving noodzakelijk is voor een efficiente inrichting van het terrein;
  • b. de totale oppervlakte van de gronden met de bestemming 'Water' gelijk blijft;
  • c. van de waterbeheerder een positief advies is verkregen.