direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene aanduidingsregels
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

Artikel 12 Algemene aanduidingsregels

12.1 Geluidzone - industrie

In afwijking van het overigens in het plan bepaalde is het niet toegestaan om op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Geluidzone - industrie' ter aanduiding van de industriƫle geluidzone van een bedrijventerrein, woningen, dan wel andere geluidgevoelige bebouwing op te richten, behoudens na omgevingsvergunning op basis van de Wet geluidhinder.

12.2 Geluidzone - industrie 2

Ter plaatse van de aanduiding ' Geluidzone - industrie 2 ' behoren de gronden overeenkomstig artikel 53 van de Wet geluidhinder tot de bestaande zone, waarbuiten de geluidsbelasting de 50 dB(A) niet te boven mag gaan, behorende bij het industrieterrein 'Circuit de Peel'. Binnen deze zone gelden voor woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen overeenkomstig artikel 53 lid 2 van de Wet geluidhinder de geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen, dan wel de

naderhand krachtens artikel 55 of 56 van de Wet geluidhinder vastgestelde waarden.

12.3 Geluidzone - ke zonering

In afwijking van het overige in het plan bepaalde is het niet toegestaan om op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Geluidzone - ke zonering' ter aanduiding van de Kosten Eenheden zonering van het luchtvaartterrein, woningen of andere geluidgevoelige bebouwing op te richten binnen de 36KE-contour, behoudens na omgevingsvergunning op grond van de Luchtvaartwet met bijbehorend Besluit Geluidbelasting Grote Luchtvaart.

12.4 Luchtvaartverkeerzone

In afwijking van het overige in het plan bepaalde is het niet toegestaan op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Luchtvaartverkeerzone', ter aanduiding van de obstakelvrije zone van het luchtvaartterrein, enig bouwwerk te bouwen, enig roerend goed, houtopstanden en/of beplantingen te hebben of aan te brengen, danwel de bodem op te hogen, met een grotere hoogte dan aangegeven op de verbeelding.

12.5 Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

De gronden met de gebiedsaanduiding 'Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' zijn bedoeld voor het weergeven van de Extensiveringsgebieden, zoals bedoeld in de Reconstructiewet.