direct naar inhoud van Artikel 9 Waarde - Ecologische hoofdstructuur
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

Artikel 9 Waarde - Ecologische hoofdstructuur

9.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Waarde - Ecologische hoofdstructuur' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en) (basisbestemming), mede bestemd voor de bescherming van de natuur- en landschapswaarden in het gebied, waarbij artikel 15.3 van de planregels in acht dient te worden genomen.

9.2 Bouwregels

Op of in de als 'Waarde - Ecologische hoofdstructuur' aangegeven gronden mag niet worden gebouwd.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen voor:

 • a. het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag (ophogen);
 • b. het verwijderen van een of meer bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders (vergraven);
 • c. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 centimeter (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen);
 • d. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (egaliseren);
 • e. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
 • f. het verwijderen van gras en het vervolgens aanplanten van gewassen of jonge bomen (ten behoeve van boomkwekerij of sierteelt);
 • g. het verwijderen van gras en het omzetten in bouwland tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli);
 • h. het aanbrengen van verhardingen van meer dan 200 m2.
9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.4.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te (doen) voeren of te laten voeren:

 • a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
 • b. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders;
 • c. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
 • d. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
 • e. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
 • f. het dempen van sloten of greppels;
 • g. het planten van bomen en/of struiken;
 • h. het aanbrengen van tijdelijke lage tunnels en een ondergrond voor containervelden.
9.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 9.4.1 van de planregels vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. betreffen de aanleg van leidingen binnen wegbermen binnen de bestemming verkeer, voor zover deze niet aansluit op de bestemming natuur.
9.4.3 Afwegingskader

Een in artikel 9.4.1 van de planregels genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de natuurwaarden van deze gronden, zoals omschreven in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemming, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig (kunnen) worden verkleind.