direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

Artikel 7 Verkeer - Wegverkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de aanleg en instandhouding van:
  • 1. hoofdverkeerswegen;
  • 2. interregionale wegen;
  • 3. interlokale wegen;
  • 4. lokale verharde wegen;
 • b. instandhouding van de ecologische, visueel-landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de onverharde en verharde wegen;
 • c. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
 • d. geluidswallen en geluidsschermen op gronden behorende tot de hoofdverkeerswegen;
 • e. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen abri's, verlichtingsarmaturen, apparatenkasten voor telecommunicatiemasten;
 • f. groen, bermen, en wegbeplantingen;
 • g. parkeren;
 • h. veldkruizen, kapellen en kunstwerken;
 • i. kadaverplaatsen met een maximale oppervlakte van 5 m2 per voorziening.

Een en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals wildbegeleidende en wildbeschermingsvoorzieningen.

7.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, zoals bruggen, duikers, viaducten, faunapassages, met een maximale hoogte van 12 m voor verlichtingsarmaturen en bewegwijzering.

7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen ten behoeve van (straat)prostitutie.