direct naar inhoud van Artikel 6 Sport - Autocircuit
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

Artikel 6 Sport - Autocircuit

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Sport - Autocircuit ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen en de activiteiten die daarbij horen, zoals onderhoudswerkzaamheden;
 • b. trainingen en testritten met gemotoriseerde voertuigen en de activiteiten die daarbij horen, zoals onderhoudswerkzaamheden;
 • c. motorcrossterrein en de activiteiten die daarbij horen, zoals onderhoudswerkzaamheden;
 • d. aan de hoofdfunctie gerelateerde en ondergeschikte horecavoorzieningen;
 • e. aan de hoofdfunctie gerelateerde en ondergeschikte detailhandel;
 • f. voorzieningen ten behoeve van de beveiliging en geleiding van het vliegverkeer;
 • g. parkeer- en verkeersvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. geluidwerende voorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

een en ander met de bijbehorende bouwwerken, zoals tribunes en (opslag-)voorzieningen;

met dien verstande dat:

 • l. ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal' de gronden uitsluitend zijn bestemd voor geluidwerende voorzieningen en aan de hoofdfunctie gerelateerde bouwwerken, zoals tribunes en (opslag-)voorzieningen.
6.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:

 • a. gebouwen en tribunes dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de gronden binnen het bouwvlak mogen voor maximaal 10% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 13 meter.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de locatie en afmetingen van de bebouwing ten behoeve van de parkeergelegenheid, de verkeersveiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden.

6.4 Specifieke gebruiksregels

6.4.1 Specificatie gebruiksactiviteiten

Ten aanzien van de in lid 6.1 sub a en b genoemde functies geldt dat deze dienen te voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen regels voor de gebruiksactiviteiten:

Activiteiten   Trainen   Wedstrijden  
  Trainingstijden
(za = zaterdag
zo = zondag)  
Aantal wedstrijddagen per jaar   Tijdstip wedstrijden   Gebruiks-
periode  
Oppervlakte  
Karten   20x per jaar
za: 10.00–18.00 of
zon: 10.00-18.00  
4   za of zon
09.00-18.00  
Dag   3.9 ha  
Autoraces   4x per jaar
za: 10.00 – 18.00  
10   za en zon
09.00-18.00  
Dag   Idem karten  
Crossmotoren   30x per jaar
wo: 11.00-19.00  
3   za of zon
09.00-18.00  
Dag   4 ha  
Ministockcar   Maximaal 70x per jaar trainingen en/of wedstrijden op ma t/m zo van 10.00-19.00   za of zon
10.00-19.00  
Dag   0,2 ha  
Nevenactiviteiten  
Maximaal 162 dagen per jaar vinden nevenactiviteiten plaats zoals:
- Trainingen hulpdiensten: door de week overdag van 9.00 tot maximaal 18.00 uur. Het gaat per keer om maximaal 50 personen met ongeveer maximaal 6 voertuigen.
- Verkeersopleidingen: van 09.00 tot 18.00.
- Testen van nieuwe motorvoertuigen: van 09.00 tot 18.00
- (Geluidarme) baangebonden activiteiten: bijeenkomsten van autoclubs, wielerwedstrijden, atletiek- en skatewedstrijden  
Overige nevenactiviteiten: Sleutelen aan voertuigen, (bij) vullen van olie- en brandstoftanks van voertuigen, opslag van materialen en olie, beperkte circuit gerelateerde horeca- en idem detailhandelsactiviteiten, cultuur- en civieltechnische activiteiten tijdens de bouw, aanleg, uitbreiding of wijziging van de circuits, gebouwen, tribunes, geluidwallen en andere bouwsels.  

6.4.2 Voorwaarden

De in lid 6.1 genoemde functies zijn slechts toelaatbaar, indien

 • a. de geluidwerende voorzieningen als bedoeld in lid 6.1 sub j gerealiseerd zijn;
 • b. de omgevingsvergunning voor milieu is verleend.