direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk - Militaire zaken
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

Artikel 4 Maatschappelijk - Militaire zaken

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Militaire zaken' aangewezen gronden zijn, bestemd voor:

 • a. start,-, landings,- en taxibanenstelsel, hangars en dergelijke, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'luchthaven';
 • b. militaire functies en basisvoorzieningen;
 • c. aan-huis-gebonden-beroep tot een maximum van 40 m2;
 • d. de instandhouding van natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke en abiotische waarden met een zo sterk mogelijk ecologische en ruimtelijk-structurele samenhang ter plaatse van de aanwezige bos- en natuurgebieden;

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder groen, parkeervoorzieningen, in- en uitritten, tuinen, met dien verstande dat:

 • e. ten behoeve van de ter plaatse aanwezige functie moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Maatschappelijk - Militaire zaken' aangewezen gronden mogen enkel gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend zijn toegestaan binnen het bouwvlak, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak zijn toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één woning toegestaan met dien verstande dat de daarbij behorende aan- en bijgebouwen en uitbreiding van de woning buiten de gronden met deze aanduiding is toegestaan;
 • c. gebouwen mogen niet voor de voorgevelrooilijn gebouwd worden, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
4.2.2 Maatschappelijk – Militaire zaken

Voor de gebouwen gelden de volgende eisen:

 • a. bedrijfsgebouwen:

goothoogte   Max. 25 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.  
bouwhoogte   Max. 45 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.  
afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens   Min. 5 m  
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer   Min. 10 m  

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

  bouwhoogte  
bouwwerken, geen gebouw zijnde op gronden met de aanduiding 'begraafplaats'   Max. 10 m, met uitzondering van erfafscheidingen: max 2m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijde   Max. 3 m  
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer   10 m  
Oppervlakte ten behoeve van bedrijfswoning   Max. 30 m2  

 • c. er geldt een bouwverbod van vijf meter tot de bouwperceelsgrens ten behoeve van de landschappelijke inpassing;
 • d. ondergeschikte bouwdelen (tussenlid, kleine, lage aanbouwen etc) zijn wat betreft hoogte en verschijningsvorm uitgezonderd van het gestelde onder artikel 4.2.2 onder a tot en met d;
 • e. binnen de fundering van de woning en/of het bijgebouw bij de bedrijfswoning het ondergronds bouwen van menstoegankelijke ruimten ter vergroting van het woongenot toegestaan, mits deze ruimte(n) uitsluitend van binnenuit toegankelijk zijn en geen ruimtelijke uitstraling hebben;
 • f. voor zover op de verbeelding een maximale bebouwingsoppervlakte respectievelijk goot- en bouwhoogte is opgenomen mogen deze niet worden overschreden en met dien verstande dat het maximale bebouwingsoppervlak niet van toepassing is op de bedrijfswoning(en) en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bedrijfswoning;
 • g. voor zover op de verbeelding een maximum bebouwingspercentage is opgenomen mag dit niet worden overschreden en met dien verstande dat het maximale bebouwingspercentage niet van toepassing is op de bedrijfswoning(en) en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bedrijfswoning.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats, de afmeting en inpassing van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de inpasbaarheid in het landschap indien er sprake is van landschappelijke en/of natuurlijke waarden;
 • b. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van de bebouwing;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • f. de afvoer van hemelwater;
 • g. het bijdragen aan het behoud en/of versterking van de aanwezige gebiedskwaliteiten.
4.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. artikel 4.2.1 onder b en toestaan dat een bedrijfswoning wordt opgericht buiten het aanduidingsvlak 'bedrijfswoning' onder de volgende voorwaarden:
  • 1. dit vanuit het verkeersbelang dan wel een aanvaardbaar woonmilieu noodzakelijk is;
  • 2. de afstand buiten het aanduidingsvlak 'bedrijfswoning' niet meer bedraagt dan noodzakelijk is in verband met het verkeersbelang dan wel het woonmilieu;
  • 3. dit vanuit verkeerkundig, stedenbouwkundig en/of milieuhygiënisch oogpunt toelaatbaar is;
  • 4. natuurlijke, cultuur-historische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden mogen niet worden aangetast;
  • 5. het toevoegen van een extra woning is niet toegestaan;
 • b. artikel 4.2.2 onder a, b en c van de planregels en het bouwen binnen de minimale afstand van gebouwen tot de bouwperceelsgrens toestaan, onder de voorwaarden dat:
  • 1. het bouwen, in verband met een doelmatige bedrijfsvoering dan wel vanwege andere bedrijfsomstandigheden ter plaatse noodzakelijk is voor de uitbreiding van het bedrijf;
  • 2. de ontwikkeling moet zijn gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit. Hiertoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden overgelegd waaruit blijkt dat de nieuwe bebouwing wordt ingepast;
  • 3. met het oog op de hemelwaterproblematiek dienen voorzieningen te worden getroffen voor de afkoppeling van hemelwater;
  • 4. de natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden niet onevenredig mogen worden aangetast;
  • 5. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  • 6. aangetoond wordt dat de plaatsing vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid aanvaardbaar is;
  • 7. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig worden beperkt;
  • 8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie;
 • c. artikel 4.2.2 onder b en toestaan dat indien de bedrijfswoning is gelegen in een hoofdgebouw dat groter is dan 1075 m³, het gehele hoofdgebouw inpandig mag worden verbouwd tot woning, onder de voorwaarden dat:
  • 1. het (agrarische en) stedenbouwkundige karakter niet wezenlijk worden aangetast;
  • 2. de bestaande bebouwingsoppervlakte niet wordt vergroot;
  • 3. verbouw in combinatie met herbouw van (een deel van) het hoofdgebouw niet is toegestaan;
  • 4. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  • 5. het aantal woningen gelijk blijft, woningsplitsing is niet toegestaan;
 • d. artikel 4.2.2 onder b en een goothoogte van maximaal 6 m toestaan onder de voorwaarde dat sprake is van een goede ruimtelijke inpassing zoals bedoeld is in het beeldkwaliteitsplan en het Ruimtelijk Kwaliteitskader;
 • e. artikel 4.2.2 onder b en een grotere inhoudsmaat toestaan voor woning inclusief bijgebouwen indien bestaande (bij)gebouwen worden gesloopt, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. gesloopt wordt binnen onderhavig plangebied;
  • 2. er is sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  • 3. alleen de te slopen gebouwen die op die locatie niet vallen binnen het daar, op grond van de bouwregels, toegestane maximale bebouwingsvolume, worden in de berekening meegenomen;
  • 4. de te slopen gebouwen dienen legaal aanwezig te zijn op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en mogen niet onder een andere regeling of verzoek vallen;
  • 5. aan de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt de voorwaarde verbonden dat pas met de bouw gestart mag worden als sloop heeft plaatsgevonden;
  • 6. alle aan de gebouwen of onderdeel hiervan uitmakende bouwwerken en bouwdelen, zoals aanbouwen, overkappingen, bijbehorende ondergrondse (kelder-)ruimten, fysieke erfafscheidingen, voederplaten en andere erfverhardingen dienen gesloopt te worden;
  • 7. alleen bovengrondse gebouwen worden meegerekend bij het te bepalen sloopvolume;
  • 8. het percentage van het gesloopte volume dat mag worden teruggebouwd als nieuw bijgebouw en/ of als uitbreiding van de bestaande woning is bepaald in de onderstaande tabel:

Aantal m3 gebouwen dat gesloopt wordt (sloopvolume)   Maximaal binnen bouwvlak terug te bouwen aantal m3 (bebouwingsvolume)  
Tot 250 m3   Tot 250 m3 mag 100% worden teruggebouwd  
Van 250 tot 1000 m3   70% van het gedeelte dat meer is dan 250 m3 + 250 m3  
Van 1000 tot 4000 m3   50% van het gedeelte dat meer is dan 1000 m3 + 775 m3  
Meer dan 4000 m3   20% van het gedeelte dat meer is dan 4000 m3 + 2275 m3  

  • 1. bij de berekening wordt begonnen met het vullen van het getal in de eerste rij van bovenstaande tabel, waarna op dezelfde manier de volgende rijen gevolgd wordt;
 • f. artikel 4.2.2 onder d van de planregels en een verhoging van de maximaal toegestane hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toestaan, ten behoeve van het oprichten van zendmasten en radartorens tot maximaal 100 m, mits de bouwwerken niet zijn gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Luchtvaartverkeerzone';
4.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen voor:

 • a. het gebruik van opstallen voor permanente of tijdelijke huisvesting, uitgezonderd bewoning van bedrijfswoningen en het gebruik van gronden voor de legering van militairen;
 • b. elke vorm van detailhandel;
 • c. het gebruik van opstallen ten behoeve van horecadoeleinden, behoudens verband houdend met het binnen de bestemming toegelaten gebruik van gronden en opstallen;
 • d. het gebruik voor mantelzorg;
 • e. het gebruik van de woning voor tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers;
 • f. aan-huis-gebonden-bedrijf;
 • g. bevi-inrichtingen.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van

 • a. artikel 4.5 onder d van de planregels en toestaan dat de bedrijfswoning, aan- of bijgebouw gebruikt worden ten behoeve van mantelzorg onder de voorwaarden dat:
  • 1. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  • 2. sprake is van een medische indicatie door een van gemeentewege erkende instelling;
  • 3. het ten behoeve van de mantelzorg ingerichte vloeroppervlak maximaal 70 m² bedraagt;
  • 4. er geen tweede woning(eenheid) mag ontstaan;
  • 5. burgemeester en wethouders trekken de omgevingsvergunning in, indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.