direct naar inhoud van Artikel 5 Waarde - Archeologie
Plan: Horsterweg 70b Castenray
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP09022-on01

Artikel 5 Waarde - Archeologie

5.1 bestemmingsomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Waarde - Archeologie' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen (basisbestemming), mede bestemd voor de bescherming van de archeologische waarden in het gebied, waarbij artikel 39.4 van de planregels in acht dient te worden genomen.

5.2 bouwregels

Op of in de als “Waarde – Archeologie” aangegeven gronden mag op basis van de onderliggende bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat indien sprake is van het oprichten van bouwwerken dan wel het verstoren van de bodem met een oppervlakte van meer dan 250 m², een archeologisch onderzoek dient te worden overlegd waaruit blijkt dat aanwezige archeologische waarden zijn veiliggesteld.

5.3 specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen anders dan het toegestane gebruik op grond van het bepaalde in Artikel 4, meer in het bijzonder:

    • a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag/ bodemlagen (afgraven);
    • b. het verwijderen van een of meerdere bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/of grond van elders (vergraven);
    • c. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 40 cm (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik;

5.4 aanlegvergunning
5.4.1 algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning de bodem te verstoren dieper dan 40 cm ten opzichte van het maaiveld over een oppervlakte groter dan 250 m².

5.4.2 uitzonderingen

Het in artikel 5.4.1 van de planregels vervatte verbod is niet van toepassing op andere werken en werkzaamheden die:

  • a. het normale onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerk-zaamheden van bestaande bestrating en beplanting;
  • b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige;
  • c. voor zover het werkzaamheden in de bodem betreft binnen een afstand van maximaal 2,5 meter uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk.
5.4.3 afwegingskader

Een in artikel 5.4.1 van de planregels genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden van deze gronden, zoals omschreven in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemming, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig (kunnen) worden verkleind.