Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: 'De Diepeling - Noord'
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.PRB09030-va02

Artikel 3 Agrarisch met waarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

 
De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. agrarisch grondgebruik;
 2. behoud, ontwikkeling en versterking van:
  1. de aanwezige landschappelijke waarden, in het bijzonder van het esdorpenlandschap en de beekdalen;
  2. bestaande natuurwaarden al dan niet in combinatie met agrarisch gebruik;
 3. dagrecreatief medegebruik 1;
 4. dagrecreatief medegebruik 2;
 5. erfbeplanting, wegbeplanting, landschapselementen, bosschages;
 6. kadaverplaatsen met een maximale oppervlakte van 5 m2 per voorziening;
 7. bestaande voorzieningen van openbaar nut.
Een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder parkeervoorzieningen, in- en uitritten, tuinen, met dien verstande dat de bij de bedrijfswoning behorende tuin binnen het bouwvlak dient te zijn gelegen, hiervan uitgezonderd zijn hobbyweides.

3.2 Bouwregels

 
Op de voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, die ten dienste staan aan de bestemming, waarbij de volgende eisen gelden tenzij anders op de verbeelding weergegeven:
 1. de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 2. permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn buiten het bouwvlak niet toegestaan.
 3. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn op, en aansluitend aan het bouwvlak toegestaan.
 

3.3 Nadere eisen

 
 1. Burgemeester en wethouders stellen nadere eisen ten aanzien van:
  1. de situering, de oppervlakte, de (goot)hoogte van bebouwing;
  2. de aard, bouwhoogte en de situering van erfafscheidingen;
  3. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.

   Een en ander op basis van een landschappelijke inpassingsplan (en/of stedenbouwkundig ontwerp) gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit.
 2.  De onder a. genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:
  1. indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke inpassing en
  2. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de omliggende waarden en
  3. ter verbetering van de gebiedskwaliteit.

3.4 Specifieke gebruiksregels

 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden voor:
 1. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens:
  1. voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik en het plaatsvindt binnen het bouwvlak; of
  2. tijdelijk opslag van geoogste producten met een maximum van drie maanden;
 2. het gebruik van opstallen voor opslagdoeleinden, uitgezonderd:
  1. opslagdoeleinden die verband houden met het op de bestemming gerichte gebruik van opstallen;
  2. statische opslag in niet meer functionele agrarische bedrijfsbebouwing, niet zijnde kassen;
 3. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, waaronder tevens caravans ten behoeve van de huisvesting door tijdelijke werknemers;
 4. het gebruik van gronden en opstallen voor detailhandel;
 5. het gebruik van gronden en opstallen voor niet-agrarische activiteiten op een agrarisch bedrijf;
 6. het gebruik van gronden en opstallen voor het bewerken van agrarische producten;
 7. het gebruik van gronden en opstallen ten behoeve van mestverwerkingsactiviteiten behoudens activiteiten welke ondergeschikt zijn aan het agrarisch bedrijf waarbij de mest afkomstig is van hetzelfde bedrijf;
 8. het omschakelen van een agrarisch bedrijf naar een glastuinbouwbedrijf of een intensieve veehouderij;
 9. het omschakelen van een agrarisch bedrijf naar niet- grondgebonden agrarische bedrijvigheid;
 10. het gebruik van hagelnetten;
 11. het gebruik van opstallen ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie;
 12. bevi-inrichtingen;
 13. de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan anders dan bestaande situaties, die een 10-6 risicocontour hebben die de aanduiding 'bouwvlak'. 

3.4.1 Afwijken van de bouwregels

 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
 1. artikel 3.2 onder a. en de oprichting van een schuilgelegenheid voor dieren buiten het bouwvlak toe te staan, onder de voorwaarde dat:
  1. de hoogte maximaal 3 meter bedraagt;
  2. de bebouwingsoppervlakte is afgestemd op het beoogde gebruik en de locatie, met een maximum van 30 m²;
  3. de afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer'bedraagt ten minste 30 meter;
  4. de locatie grenst niet aan het bouwvlak van een (agrarisch) bedrijf;
  5. maximaal één schuilgelegenheid is toegestaan per hectare;
  6. het perceel waarop de schuilgelegenheid wordt gerealiseerd dient een oppervlak te hebben van minimaal 1 ha;
  7. er mag geen sprake zijn van een onevenredige aantasting van de omliggende waarden en functies;
 2. artikel 3.2 onder a. en de oprichting van bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals voeder-, kunstmest-, mest- en sleufsilo's of mestbassins buiten het bouwvlak toestaan, onder de voorwaarden dat:
  1. in geval van een intensieve veehouderij de gronden waarop de silo of het mestbassin wordt gebouwd niet gelegen zijn binnen de gebiedsaanduiding 'Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied', zoals nader op de verbeelding aangegeven;
  2. de oprichting van de silo of het mestbassin, in verband met een doelmatige bedrijfsvoering dan wel vanwege andere bedrijfsomstandigheden ter plaatse noodzakelijk is voor de uitbreiding van het agrarische bedrijf;
  3. overschrijding enkel is toegestaan tot maximaal 10% van het bestaand bouwvlak met een maximale lengte van 25 m en slechts éénmalig tijdens de planperiode, waarbij de voeder-, kunstmest-, mest- of sleufsilo of mestbassin direct aansluitend aan de bestaande bebouwing moet worden geplaatst;
  4. de natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden niet onevenredig mogen worden aangetast;
  5. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
  6. de ontwikkeling moet zijn gericht op verbetering van de omgevingskwaliteit. Hiertoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden overgelegd waaruit blijkt dat de nieuwe bebouwing/ voorziening wordt ingepast;
  7. met het oog op de hemelwaterproblematiek dienen voorzieningen te worden getroffen voor de afkoppeling van hemelwater;
 3. het bepaalde onder artikel 3.2 onder c. en (hoge) tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen tot een maximale hoogte van 2,5 m. op afstand van het bouwvlak toestaan onder de volgende voorwaarden:
  1. voorzieningen dienen in principe aansluitend aan het bouwvlak worden opgericht tenzij vanuit landbouwkundige motieven aangetoond kan worden dat aansluiting aan het bestaande bouwvlak niet mogelijk is;
  2. indien de oppervlakte ten behoeve van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen na oprichting meer dan 10% van de totale teeltoppervlakte van het bedrijf uitmaakt, is een positief advies noodzakelijk van de adviescommissie;
  3. oprichting vanwege een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is;
  4. de natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden niet onevenredig mogen worden aangetast;
  5. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
 1. artikel 3.5 onder f. ten behoeve van het bewerken van agrarische producten, onder de voorwaarden dat:
  1. de niet-agrarische functie ondergeschikt blijft aan het bestaande gebruik van het bouwperceel;
  2. de nevenactiviteiten qua aard en omvang passen in de omgeving;
  3. het de bewerking van producten afkomstig van het eigen bedrijf danwel van in de directe omgeving gelegen agrarische bedrijven betreft;
  4. de activiteiten infrastructureel goed inpasbaar zijn en niet tot onevenredige verkeersoverlast leiden;
  5. de natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke, abiotische en archeologische waarden niet onevenredig mogen worden aangetast;
  6. sprake is van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid;
 2. artikel 3.5 onder j. en hagelnetten toestaan waarbij het volgende beoordelingskader bij de toelaatbaarheid in acht wordt genomen:
  1. zicht op continuïteit van het agrarisch bedrijf;
  2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter;
  3. netten mogen niet tot op de grond en niet buiten het bloeiseizoen worden afgerold;
  4. ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen;
  5. er wordt voorzien in een landschappelijke inpassing, bestaande uit een afschermende haag.