direct naar inhoud van Artikel 35 Algemene wijzigingsregels
Plan: Buitengebied - Oost gemeente Venray
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11005-va02

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1 Verschuiven bestemmingsgrenzen of verwijdering functieaanduidingen
35.1.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:

  • a. bestemmingsgrenzen met max. 10 m. verschuiven, of
  • b. functieaanduidingen van de verbeelding verwijderen.
35.1.2 Afwegingskader

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de in artikel 35.1.1 genoemde wijzigingsregels vindt een belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:

  • a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen worden geschaad;
  • b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
  • c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is aangetoond.
35.2 Wijziging in verband met aanpassing verloop beek of waterloop

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigingen in de bestemming 'Water' en de aangrenzende dubbelbestemming 'Waterstaat - Beschermingszone watergang', ten behoeve van de aanpassing van het verloop van een beek of waterloop, met dien verstande dat: